تذکر لورکوزن با اشاره به اولین ورزشی سردار آزمون


نظر لورکوزن در مورد اولین بازی سردار آزمون

سرمربی لورکوزن به حفاظت اجتناب کرده اند آزمون صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور سردار در مخلوط کردن کارکنان سراسری ایران را اتفاقی خوش بینانه دانست.


به گزارش ایلنا، در چارچوب رقبا های فوتبال آلمان، بایرلورکوزن به مصاف وولفسبورگ سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فینال دقایق سرعت پائولینیو به شیوع ۲ بر صفر منجر شد.


{در این} دیدار سردار آزمون لورکوزن برای اولین بار {در این} کارکنان حضور داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵ دقیقه در پایین حضور داشت.


شیونه کسب اطلاعات در مورد او می گوید: «خواهید کرد او را در ۲ سه مکان دیدید کدام ممکن است نتوانست خودش را آرم دهد. می دانیم کدام ممکن است تصمیم گیری او باقی مانده است کار سختی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان می طلبد.


شیوانه کسب اطلاعات در مورد حضور در کارکنان سراسری ایران اظهار داشت: اجتناب کرده اند دعوت او به کارکنان سراسری خوشحالیم. ورزشی کردن برای او خوشایند است.


انتهای پیام/