تحمیل ۲ میلیون واحد جنبش سراسری به همان اندازه اوت


ایجاد دو میلیون واحد جنبش ملی تا اوت

وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی اجتناب کرده اند استفاده حدود ده میلیون واحد مسکونی قالب نهضت سراسری مسکن خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: این انواع به همان اندازه مردادماه به ۲ میلیون واحد خواهد رسید.


به گزارش ایلنا، رستم قاسمی در نشست مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان دانستن درباره الگو پایان دادن واحدهای این سیستم ریزی نهضت سراسری مسکن ذکر شد: تخصیص را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت پایین. قالب حاضر شده حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است الگو اجرایی نهضت سراسری مسکن الگو خوبی است.


وی در شکسته نشده ذکر شد: این سیستم وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی اجرای قالب نهضت سراسری مسکن در ۲ بند ۲ میلیونی {است تا} در طولانی مدت مقامات سیزدهم، قولی کدام ممکن است مقامات در زمینه مسکن داده است. اجرا شد. بلافاصله هم همراه خود مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی هم عقیده هستیم کدام ممکن است مونتاژ ۲۰ میلیون واحد مسکونی {در سراسر} ملت به همان اندازه مرداد ماه تحریک کردن تبدیل می شود.


وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی همراه خود ردیابی به اینکه در جاری حاضر حدود ۱۰ میلیون واحد مسکونی قالب نهضت سراسری مسکن تحریک کردن شده است کدام ممکن است در سطوح مختلف اجتناب کرده اند فونداسیون به همان اندازه فاز پیوستن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصریح کرد: در اصل کار قرار بگیرید.


قاسمی در خصوص اجرای اکثر واحدهای مسکونی نهضت سراسری مسکن نیز خاطرنشان کرد: طبیعتاً اجتناب کرده اند بین استان ها، تهران، خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرجمعیت ترین استان ها خواستن مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامزدها سرزنده {در این} استان ها اصولاً است. گروه بالاست.


وی همراه خود خاص اینکه بلافاصله همراه خود تمام استان ها دانستن درباره پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز صحبت کردیم، ذکر شد: سریع به همان اندازه مردادماه ۲۰ میلیون واحد مسکونی در قالب قالب نهضت سراسری مسکن در ملت خواهیم داشت. همراه خود این کار سودآور خواهیم شد به سازمانی شخصی مبنی بر مونتاژ خانه های ۲ میلیونی در مقامات سیزدهم حرکت کنیم.


وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در پاسخ به شایعاتی مبنی بر کندی الگو مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز نهضت سراسری مسکن ذکر شد: .


قاسمی نتیجه مذاکرات همراه خود کشورهای تولید دیگری را بازگشت به شد: مذاکرات همراه خود کشورهای تولید دیگری در جاری انجام است. این مذاکرات اصولاً برای ورود تاسیسات تولیدی های اقتصادی است کدام ممکن است ادامه دارد به {نتیجه نهایی} نرسیده ایم.


انتهای پیام/