تایید شورای راهبردی غربالگری / شهادت دادن علی: تدوین ضوابط غربالگری اجرایی اجتناب کرده اند این سیستم های آتی این شورا است.


تایید شورای راهبردی غربالگری / گواهی علی: تدوین ضوابط غربالگری اجرایی از برنامه های آتی این شورا است.

رئیس کانون منتشر شده کنندگان سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنگوی شورای راهبردی اکران کدام ممکن است به تازگی توسط صفحه بحث سینما در سال ۱۴۰۱ ساختمان شده است، فینال مصوبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های این شورا را ادعا کرد.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند اداره کل روابط کلی صفحه بحث سینما، علی سرتیپی {در این} خصوص اظهار داشت: خوشبختانه کلاس ها شورای راهبردی اکران به صورت مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اهتمام، جدیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی پذیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور همه اعضا برگزار تبدیل می شود. رئیس صفحه بحث سینما.” در فاز اول سودآور شدیم منصفانه قرارداد مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامل بین منتشر شده کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلمبردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اصطلاح (نوع هماهنگی) ترتیب کنیم کدام ممکن است مبنای بی نظیر ارتباط بین آنها محسوب تبدیل می شود. تخصیص کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان سینما.


وی در شکسته نشده افزود: در مرحله بعدی ضوابط اجرایی اکران تدوین تبدیل می شود کدام ممکن است بر ایده آن اتحادیه شناخته شده به عنوان ناظر بر اجرای توافقنامه مذکور در شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با به امور اکران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقایق شناخته شده به عنوان منصفانه دبیرخانه معقول؛ تحمیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع در اصل کار قرار دارد.


رئیس صفحه بحث صنفی منتشر شده کنندگان سینما را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنگوی شورای راهبردی اکران نیز دانستن درباره اکران عید سعید فطر اظهار داشت: را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیرخانه امکانات غربالگری ۲ و سه عید نوروز. در مونتاژ شورای راهبردی اکران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده تذکر سینماهای اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتشر شده کننده، ادعا آمادگی برای افزایش قرارداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط فیلم های عید فطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکران نوروزی ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳.


سرتیپی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: در کلاس ها شورای راهبردی فضای خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم دیدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به انواع فیلم های اکران ۱۴۰۱ جلو داشتیم را سبک تذکر قرار دادم. ، شاهد منصفانه اکران غنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری هستیم. بگذار صحیح سینمای ایران باشد.


انتهای پیام/