تامین پایین ۹۸۰ هزار واحد مسکونی نهضت سراسری در ۶ ماه قبلی


وی یکپارچه داد: تعهد مقامات مونتاژ منصفانه میلیون واحد مسکونی در سال است کدام ممکن است برابر ۸۰۰ هزار واحد در سال در مسکن شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار واحد تولید دیگری برای مونتاژ خانه های کشاورزی است. اکنون اجتناب کرده اند سقف مسکن شهری جلوتر هستیم.

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی همراه خود دقیق اینکه در هفت ماه قبلی مهمترین کار اجرایی در بخش مسکن کدام ممکن است تامین پایین است، ذکر شد: تصمیم همراه خود سازنده برای تصویب ساختار، اخذ پروانه ساختمان، تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته شدن شدن ساختار فنی. بیش اجتناب کرده اند ۳۲۱ هزار واحد وارد فاز اجرایی شده است کدام ممکن است همراه خود سایر ساختار های حمایتی سازماندهی شده در مقامات های قبلی خاص است.

به مشاوره محمودزاده، این موارد هم اکنون سطوح گودبرداری را طی می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرحله پایان دادن مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای دقیق ساختمان رسیده اند.

وی در یکپارچه ذکر شد: جدا از مونتاژ ۳۲۱ هزار واحد، ۱۰۸ هزار واحد نیز به صورت خودمالکی بدست آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه موسسه مالی شده است. مجموع این ۴۳۰ هزار واحد درمورد به مونتاژ خانه های شهری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار مونتاژ خانه های کشاورزی خاص است.

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در تشریح وضعیت مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز چالش های ساختار سراسری مسکن ذکر شد: در مقامات در گذشته بیش اجتناب کرده اند ۵۰۰ هزار واحد آغاز به مونتاژ کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است قوانین جهش ساخت مسکن ابلاغ شد، این قوانین مزایایی داشت. کدام ممکن است نامزدها اقدام سراسری می خواستند. اجتناب کرده اند آن بیشترین استفاده را ببرید.

محمود زاده همراه خود ردیابی به مزایای ساختار اقدام سراسری مسکن خاطرنشان کرد: این مزایا برای ادغام کردن افزایش سقف تسهیلات بانکی به ۴۵۰ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای مالیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش است. در حالی کدام ممکن است مقامات به {افرادی که} در این سیستم اقدام سراسری پرونده شناسایی کرده بودند اجازه داد اجتناب کرده اند مزایای ساختار نهضت سراسری مسکن بهره مند شوند، هر ۲ ساختار امیدوارکننده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم ای برای اختلاط این ۲ ساختار به تصویب رسید به همان اندازه نامزدها اقدام سراسری را دلسرد نکنند. اکنون پیشرفت در قالب منصفانه ساختار در جاری انجام است.

وی علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد فینال وضعیت تامین پایین ذکر شد: حدود ۹۸۰ هزار واحد پایین همراه خود احتساب کاربری مسکونی در ۶ ماه قبلی ایمن سازی شده است. جدا از برابر منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۰ هزار واحد، زمینی نیز تعیین شده است کدام ممکن است مورد استفاده قرار گیرد هر دو ورود به محوطه هر دو بازرسی فنی در درجه شورای این سیستم ریزی استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شورای برتر ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی می خواست است.

معاون وزیر راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی در یکپارچه ذکر شد: منتظر تصمیم گیری پروژه بسته شدن این پایین ها هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بسته شدن شدن پروژه، زمینی برای مونتاژ ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تامین تبدیل می شود.

به مشاوره محمود خیابان، اجتناب کرده اند مجموع ۴ میلیون واحد مسکونی کدام ممکن است ادعا به در ۴ سال مقامات ساخته شود، سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ هزار واحد شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۰ هزار واحد کشاورزی است.

وی همراه خود ملاحظه به تخصیص بسته شدن پایین برای مونتاژ ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ هزار واحد مسکونی، همراه خود تاکید بر اینکه حدود ۷۰ نسبت اجتناب کرده اند پایین برای مونتاژ مسکن تامین شده است، ذکر شد: این در حالی است کدام ممکن است ۷۰ نسبت کل پایین های مسکونی اجتناب کرده اند سوی وزارتخانه تامین تبدیل می شود. راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی منصفانه دشواری عظیم است.