بهتر از سریال آموزشی تخیلی کره ایدر همین جا ده سریال آموزشی تخیلی کره ای را بیانیه می کنید کدام ممکن است شامل داستان های پیچیده ای است کدام ممکن است همراه خود موضوعات مختلف عشقی، دلهره آور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمایی مخلوط کردن شده است.