بسترهای Omicron BA 4 و BA 5 در ایران
دکتر طلعت مختاری آزاد: در خصوص بسترهای BA 4 و BA 5 در ایران گفت: سوال این است که آیا این ویروس وارد کشور شده است، پاسخ مثبت است. به طور کلی هیچ کشوری نمی تواند از انتقال و انتشار ویروس های تنفسی جلوگیری کند. این ویروس وارد ایران هم شده و در حال حاضر در ابتدای آن هستیم