برگزاری مسابقه داستانی “بی همتا” همراه خود کانون اصلی بر مسکن اولین زن مسلمان


تمرکز بر زندگی اولین زن مسلمان

مدیریت تولیدات ادبی موسسه باکلاس هنری شهرداری تهران مسابقه داستانی «بی بدیل» همراه خود محوریت شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن حضرت خدیجه (س) برگزار می تدریجی.


به گزارش ایلنا، معاونت ساخت ادبیات گروه باکلاس هنری شهرداری تهران مسابقه داستانی «بی بدیل» را همراه خود محوریت سه شخصیت شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن حضرت خدیجه (س) برگزار کرده است.


نمایندگی کنندگان در مسابقه می توانند تلاش های هنری شخصی را در قالب داستان مختصر، داستان مینیمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان کودکانه اجتناب کرده اند مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت حضرت خدیجه (س) به دبیرخانه مسابقه کشتی کنند. برندگان این مسابقه به همین ترتیب ۴۰، ۳۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ میلیون ریال جایزه اکتسابی خواهند کرد.


کنجکاوی مندان باید مخلوط کردن شخصی را به در کنار داده ها نویسنده (برای ادغام کردن عنوان، سن، آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره تصمیم) به همان اندازه اواسط تیرماه به برخورد [email protected] کشتی کنند. آثاری کدام ممکن است قبلا در جشنواره های تولید دیگری نمایندگی نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در جایی چاپ شده نشده باشند در جشنواره پذیرفته می شوند.


حضرت خدیجه (س) ۹ تنها اولین زن مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی پیامبر اسلام بود، اما علاوه بر این در مواجهه همراه خود مشکلات فوق العاده روی حیله و تزویر مالی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی اجتناب کرده اند دین نوپای اسلام حمایت کرد. عنوان این مسابقه برگرفته اجتناب کرده اند حدیث حضرت خدیجه پیامبر اکرم (ص) است کدام ممکن است می فرمایند مثل خدیجه پیدا نمی شوید. هنگامی کدام ممکن است مردمان مرا طرد کردند، خدیجه مرا پذیرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مال شخصی مرا در پیشبرد دین خدا یاری کرد. «خداوند به ممکن است اصل داد کدام ممکن است خدیجه را در قصر پانا در بهشت ​​کدام ممکن است غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندوهی در آن نیست، ادعا کنم». درو کردن {انجام شده} است.


کنجکاوی مندان می توانند جهت کسب داده ها تا حد زیادی همراه خود واحد تولیدی ادبیات گروه باکلاس هنری همراه خود شماره ۹۶۶۵۳۲۲۰ تصمیم حاصل نمایند.


انتهای پیام/