برای رقبا در استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت، باید بر بال اقتصاد داده ها بنیان تجربه شویم.


برای رقابت در کیفیت و قیمت، باید بر بال اقتصاد دانش بنیان سوار شویم.

قائم مقام دبیرکل گروه اسلامی مهندسین ذکر شد: کاری کدام ممکن است مقامات در تحمیل کار داده ها بنیان باید انجام دهد کار نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید در اقتصاد دخالت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را به کف دست شخصی بگیرد.


علیرضا خجسته پور، قائم مقام حزب گروه اسلامی مهندسین در ذکر شد وگو همراه خود ایلنا در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است چرا مدیریت امسال مانترا «ساخت داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی» را به کار برده اند؟ همراه با معیشت افراد اعلامیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامزدی را بر مقدمه امتیازات مالی طی سالیان متمادی می سازند. یکی اجتناب کرده اند مهمترین امتیازات مالی ساخت است. گویی مدیریت این محصول را در ۲ سال جدیدترین به تماس گرفتن خودشان استفاده کرده اند.


وی افزود: نکته مهمی کدام ممکن است مدیریت به صراحت به آن است پرداخته اند اینجا است کدام ممکن است به تماس گرفتن سال شناخته شده به عنوان عالی اعلامیه برخورد نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی کاغذ نوشته نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنر در جاده نصب شود. به نظر می رسد مانند است مسئولان باید این سیستم ممکن رئوس مطالب کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش گذاران نیز این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها را در بخش ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا روشن کنند. موضوع مانترا سال را باید همراه خود ملاحظه به اهمیت آن در گروه در تذکر گرفت.


خجست پور ذکر شد: مدیریت همراه با بحث ساخت به ۲ موضوع ساخت داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال نیز ردیابی کردند. حدس من می خواهم اجتناب کرده اند بیانات مدیریت اینجا است کدام ممکن است وقتی می گوییم محصول، کدام بخش اجتناب کرده اند محصول سودآورتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر برای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ممکن است جهش مالی فوری داشته باشد؟ هر دو به مشاوره مدیریت کانون اصلی بر خلق داده ها بنیان؟ محصول داده ها محور چه تاثیری دارد؟ چه زود این اتفاق خوشایند می افتد؟


وی افزود: تدوین این سیستم، اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این متولیان بخش های مختلف اجتناب کرده اند جمله قوه قضائیه باید اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم هایی را در خصوص حمایت اجتناب کرده اند محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اصولاً در ساخت داده ها بنیان حاضر دهند. رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند آنچه مقامات تمایل دارد انجام دهد. مقامات مجبور نیست در اقتصاد دخالت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور را به کف دست شخصی بگیرد. مدیریت، حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت ساخت تعهد مقامات است. {در این} این سیستم می توان {امیدوار بود} کدام ممکن است مقامات سیزدهم به فرامین رئیس معظم انقلاب حرکت تدریجی.


خجسته پور علاوه بر این بازگشت به شد: صنایع مختلفی اجتناب کرده اند جمله فلز، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره در ملت پرانرژی است. برای اینکه این محصولات بتوانند اجتناب کرده اند تذکر قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد در دنیای تهاجمی در این زمان رقبا کنند، باید بر بال اقتصاد داده ها بنیان تجربه شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات شخصی را به این محور برسانید. {در این} مورد برخی می گویند {به دلیل} نرخ های حال در ملت رقبا کمتر است. این اراده اجتناب کرده اند تذکر اتهام مناسب باشد با این حال اجتناب کرده اند تذکر افراد اینطور نیست. از افراد جستجو در محصولات باکیفیت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات باکیفیت می خواهند.


وی افزود: ما کودکان دانشمند زیادی در ملت داریم کدام ممکن است قطعا مفهوم های خوبی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می دانند چگونه عالی حرفه جدید را آغاز کنند. این کودکان می توانند چرخه اقتصاد داده ها بنیان را تسریع بخشند. به مشاوره مدیریت حمایت صریح اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان ۹ در به نظر می رسد ممکن است زمینه ساز ساخت نمایندگی های داده ها بنیان در ملت باشد.


انتهای پیام/