با حجاب راه را گم می کنند / کدام منکر را باید اول رسیدگی کرد؟ اختلاس متجاوزان یا موهای دختر زیبا
استاد برجسته فقه و اصول مکتب اصفهان گفت: به جای شفاف سازی امور مالی دولت و دستگاه های اجرایی، به جای شفاف سازی حقوق کارگزاران، به جای شفاف سازی پرونده های قضایی و شفاف سازی اسناد قضاوت، در دست و پا قرار می گیرد. از احمق ها مردم این هستند که موهای این دختر چه شکلی است، یا لباس این زن چگونه است، یا صورت سوم شخص چگونه است، یا این جوان چه لباسی به تن دارد.