با بیرون جهت / اصلاحات ساختاری بخش تجاری در ۱۴۰۱، هماهنگی وین هیچ تاثیری ندارد.


    بدون جهت / اصلاحات ساختاری بخش صنعتی در 1401، توافق وین هیچ تاثیری ندارد.

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیئت اتاق بازرگانی تهران ذکر شد: مشکلاتی یادآور مبانی با کیفیت صنعتی، بروکراسی تمدید شده مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امضای طلایی این صنعت همراه خود مشکل های شدید مواجه است. قبلا ساده مدیران ارشد امضای طلایی داشتند با این حال حالا خوب کارشناس ممکن است امضای طلایی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ثروت نمایندگی تفریحی تنبل.


علی نقیب در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار مالی ایلنا، دانستن درباره پیش سوراخ بینی های این صنعت در سال بلند مدت اظهار کرد: در سال بلند مدت ۲ پیش سوراخ بینی منحصر به فرد برای صنعت ممکن است وجود داشته باشد. یکی اینکه خواه یا نه مذاکرات هسته ای تمام شده است هر دو خیر.


وی افزود: در صورت پایان دادن مذاکرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر محدودیت هایی کدام ممکن است واقعاً به صنعت ما لطمه می زند، باید مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی مناسبی مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند این شانس انجام شود. این بدان معناست کدام ممکن است باید چارچوبی مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند این شانس برای افزایش {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال تحمیل شود. اگر با بیرون این سیستم ریزی صرفاً به سراغ واردات بروید، به معنای واقعی کلمه هستند شرایط حال چندان مساعد نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مزایایی کدام ممکن است خواستن دارید، نخواهید رسید. ما این را نگاه به گذشته دیده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی‌های شخصی نتوانسته‌اند اجتناب کرده اند شرایط پس اجتناب کرده اند نبرد نهایت استفاده را ببرند.


یکی اجتناب کرده اند اعضای اتاق بازرگانی تهران ذکر شد: به معنای واقعی کلمه هستند مشکلات خانه ما برای صنعت شدیدتر اجتناب کرده اند محدودیت است. مشکلاتی یادآور مبانی پیچیده، مدارک تمدید شده مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امضای طلایی این صنعت مشکل های شدید را به در کنار دارد. نگاه به گذشته تنها افسران بلندپایه امضای طلا را داشتند با این حال اکنون خوب کارشناس ممکن است همراه خود تکل امضای طلایی از برخی از معانی همراه خود بلند مدت نمایندگی تفریحی تنبل. حتی وقتی احیای برجام موفقیت آمیز باشد، همراه خود وجود این امتیازات نخواهیم شد پیشرفت چندانی داشته باشیم.


وی افزود: متعاقباً اگر بنا به دلایلی این مذاکرات به خودت را پیدا کن نرسید، باید هدف اصلی بر اصلاح ساختار خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین گذاری باشد، بخشنامه های بلافاصله ممکن است بازو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پای صنعت را ببندد. در صورت عدم موفقیت برجام به مسیر حال شکسته نشده می دهیم با این حال این ضرر نیازمند اصلاحات شدید ساختاری است.


نقیب ذکر شد: ما حتی در درجه قلمرو اجتناب کرده اند پتانسیل تجاری خوبی در ملت داریم.


وی علاوه بر این خاطرنشان کرد: دوگانه بودن پول خارجی مفسده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحالیم کدام ممکن است پول خارجی ۴۲۰۰ تومانی بردن تبدیل می شود. ارزهای ۲ نرخی نیز عوارضی یادآور قاچاق را در جستجوی دارد. اگرچه برای یک سازمان از گرفتن ۲ پول خارجی پیشنهاد نمی شود از ارزی کدام ممکن است همراه خود آن واقعاً کار می کند یکپارچه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثلا قابل انجام است خوب قیمت برای داروها اولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت عکس برای بسته بندی وجود داشته باشد. از طریق، پیش سوراخ بینی من می خواهم برای سال بلند مدت برای صنعت سازنده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم این صنعت روزهای بهتری در پیش داشته باشد.


انتهای پیام/