باید امتیازات امنیتی را اجتناب کرده اند طریق ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو رفع کنیم/ امیدواریم اجتناب کرده اند گفتگوی پنهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان به ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی علنی برویم.


باید مسائل امنیتی را از طریق گفت و گو حل کنیم/ امیدواریم از گفتگوی پنهان و بسته ایران و عربستان به گفت و گوی علنی برویم.

وزیر امور خارجه عراق ذکر شد: ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق ۲ ملت همسایه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر ۲ ملت روابط اجتماعی، سیاسی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی مقاوم دارند. روزی کدام ممکن است ضرر امنیتی موجود است باید ارتباط برقرار کنیم. امیدواریم این درها برای ذکر شد وگو در تهران باز شود. روشن است کدام ممکن است برادران ایرانی ما مشکلات هر دو گلایه هایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی شخصی به صراحت صحبت کرده ایم.


به گزارش خبرنگار ایلنا، فواد حسین در نشست خبری مشترک همراه خود حسین امیرعبداللهیان ذکر شد: اجتناب کرده اند استقبال خوب و دنج وابسته عاشق تشکر می کنم. طبق استاندارد مونتاژ مهمی داشتیم کدام ممکن است در آن به صورت علنی با اشاره به امتیازات دوجانبه بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کردیم. وقتی صحبت اجتناب کرده اند امتیازات دوجانبه تبدیل می شود، منظور اجتناب کرده اند روابط مالی، تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی است، چون آن است {در این} بحث منصفانه نکته خاص داریم، بحث زیارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونگی تسهیل این بازدید. پس بحث زیارت جزء بحث ما بود.


وی افزود: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند موضوعاتی کدام ممکن است در بخش امتیازات دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات امنیتی ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کرده ایم، ایمنی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق در اتصال همراه خود ایمنی قلمرو است. وقتی اجتناب کرده اند ایران صحبت می کنیم به این معناست کدام ممکن است ایمنی هر ۲ ملت {به یکدیگر} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی آن قلمرو شرح داده می شود. ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق ۲ ملت همسایه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط اجتماعی، سیاسی، باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی مقاوم دارند. روزی کدام ممکن است ضرر امنیتی موجود است باید ارتباط برقرار کنیم. امیدواریم این درها برای ذکر شد وگو در تهران باز شود. روشن است کدام ممکن است برادران ایرانی ما مشکلات هر دو گلایه هایی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی شخصی به صراحت صحبت کرده ایم.


وی افزود: با اشاره به امتیازات قلمرو ای نیز صحبت کردیم. روابط ایران همراه خود کشورهای بخش خلیج فارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط ایران همراه خود عربستان بخشی اجتناب کرده اند گفتگوهای ما بود. آقای وزیر با اشاره به مشکل افغانستان ذکر شد: “ما {در این} موضوع همراه خود ایران موافقیم، ویژه به ویژه در افغانستان کدام ممکن است باید {در این} ملت منصفانه مقامات اطراف تشکیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه تیم ها را برای ادغام کردن شود.” افغانستان به وفاداری خواستن دارد.


وی ذکر شد: عراق اجتناب کرده اند شومینه بس در یمن استقبال می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اجتناب کرده اند همه طرف ها تحسین می کنیم. امیدواریم مذاکرات یکپارچه یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن افراد یمن نوک یابد. ما خواهان وفاداری در سوریه نیز هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی این ملت تأثیر مستقیمی بر ایمنی عراق دارد. ما اجتناب کرده اند طرف ایرانی موافقیم کدام ممکن است باید به سوریه کمک کنیم به همان اندازه ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری را در گرد و غبار شخصی برقرار تنبل.


حسین در {پاسخ به} سوالی کسب اطلاعات در مورد ذکر شد وگوی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان ذکر شد: مدتی است کدام ممکن است مذاکرات یکپارچه یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بن بست رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم در اطراف بعدی مذاکرات بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان برگزار شود. مشخص است کدام ممکن است مذاکرات تاکنون در چارچوب سازوکارهای امنیتی ۲ طرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور نمایندگان وزارت امور خارجه در سمت ایران {انجام شده} است، با این حال چارچوب مذاکرات در چارچوب سازوکارهای امنیتی {بوده است}. . مواردی موجود است کدام ممکن است باید با اشاره به آنها بحث شود. امیدوارم مونتاژ بعدی سریع برگزار شود. گمانه زنی هایی با اشاره به زمان او موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است قادر نیستم به طور واضح با اشاره به زمان برگزاری این دیدار صحبت کنم، با این حال طرفین غیر مستقیم به امتحان کردن این هستند.


وی افزود: امیدوارم بتوانیم همراه خود بحث های بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه در مورد مرحله بعدی این بحث برسیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث نهایی داشته باشیم. وضعیت پس اجتناب کرده اند شومینه بس در یمن اصلاح کرده است. شومینه بس در یمن نتیجه امتحان شده های قلمرو ای، یمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سراسر جهان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اراده یکی اجتناب کرده اند توضیحات اجتناب کرده اند سرگیری مذاکرات شومینه بس باشد کدام ممکن است ممکن است به مذاکرات دیپلماتیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر محرمانه منجر شود. بخشی اجتناب کرده اند بحث با اشاره به امتیازات قلمرو ای بود کدام ممکن است عراق عملکرد کلیدی ایفا می کرد.


انتهای پیام/