بایدن: اگر رقیب ممکن است در انتخابات ترامپ بود خیلی خوش چشم انداز بودمدر ماه های جدیدترین، دونالد ترامپ توده ها گفتن کرده است کدام ممکن است فعالانه در مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۴ نمایندگی خواهد کرد.