بانک مرکزی از ممنوعیت جدید رونمایی کرد!


بانک مرکزی اعلام کرد هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات یا مشارکت قانونی جدید به روش هایی مانند…

بانک تایید شده از ممنوعیت جدید!بانک تایید شده از ممنوعیت جدید!

بانک مرکزی اعلام کرد: هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات یا مشارکت های قانونی جدید از طریق روش هایی مانند انعقاد تفاهم نامه توسط شبکه بانکی قبل از اخذ تاییدیه بانک مرکزی ممنوع بوده و عدم رعایت آن موجب مقررات و مقررات مناسب می شود. اقدامات نظارتی

به گزارش ایسنا، با توجه به اقدامات مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی اعلام شده از سوی برخی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانک مرکزی طی بخشنامه ای شبکه بانکی را ملزم به اخذ تاییدیه بانک مرکزی برای هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات کرد. یا مشارکت های حقوقی جدید به هر نحوی باشد.مانند امضای تفاهم نامه.

متن این بخشنامه به این شرح است: یکی از چالش ها و مشکلات گریبانگیر نظام بانکی کشور در سال های اخیر، تحمیل وظایف متعدد حتی گاهی فراتر از ظرفیت و اعتبار بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بوده است. در قوانین و مقررات تامین مالی بخشهای مختلف اقتصادی. به گونه ای که در حال حاضر برخی از موسسات اعتباری به دلیل مشکلات ساختاری و ترازنامه ای همواره اعلام می کنند که ظرفیت پاسخگویی به وظایف و الزامات تسهیلات اعلامی بانک مرکزی را ندارند. همچنین بررسی عملکرد شبکه بانکی کشور در زمینه ایفای تعهدات و تکالیف ابلاغی نیز مؤید این است که تعداد قابل توجهی از موسسات اعتباری در انجام وظایف خود عملکرد قابل قبولی از خود نشان نداده اند.

علاوه بر این، بانک مرکزی در سال های اخیر با هدف محدود کردن افزایش غیرعادی نقدینگی و رصد رشد ترازنامه موسسات اعتباری، سیاست کنترل ترازنامه های خاص بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به طور جدی تعیین کرده است. دستور کار؟ بنابراین موسسات اعتباری نمی توانند ترازنامه خود را بیش از آنچه بانک مرکزی تعیین کرده است افزایش دهند.

و این در حالی است که اخیرا مشاهده شده است که برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی علیرغم تمامی محدودیت های سرمایه ای، نقدینگی و ساختاری و همچنین مغایر با ضوابط و مقررات ابلاغی نظارت احتیاطی و به ویژه با وجود عدم رعایت موازین قانونی و تعهدات نظارتی دامنه اعطای تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی عمدتاً از راه‌هایی مانند امضای تفاهم‌نامه، پذیرش تعهدات برای تخصیص منابع و حتی مشارکت قانونی جدید در پروژه‌های مختلف.

لذا خاطرنشان می شود هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات یا همکاری حقوقی جدید از طرقی مانند انعقاد تفاهم نامه قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و عدم رعایت موجبات مقتضی خواهد بود. اقدامات نظارتی و نظارتی .