بالا راه اندازی شد سرمربی پرسپولیسیحیی گل محمدی آخر انتخاب گرفت در ورزش فردای پرسپولیس نمایندگی تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر کار تهیه تخم مرغ را بر عهده بگیرد.