باقری حضورش در پرسپولیس را محدود می تنبل؟


به آگاه فانئوس،

زمزمه هایی مبنی بر اختلاف بین یحیی گل محمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریم باقری شنیده تبدیل می شود با این حال هیچ کدام اجتناب کرده اند طرفین این شایعات را تایید نمی کنند. حتی آگاه تبدیل می شود داود فانی سرمربی دروازه بان پرسپولیس اجتناب کرده اند برخی مسائل ناراحت است با این حال از هر لحاظ باید دید آینده کریم باقری کدام ممکن است گروه سراسری مقابل کره جنوبی را همراهی نکرد چه تبدیل می شود؟

متنوع بر این باورند کدام ممکن است قابل انجام است آقای کریم در روزهای بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند آغاز ورزشی همراه خود خوب هوادار به تمرینات پرسپولیس برگردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیمش را {در این} ورزشی همراهی تنبل با این حال برخی تولید دیگری می گویند شاید باقری به عمومی اجتناب کرده اند حضور در پرسپولیس محروم شود.
کریم باقری هم همراه خود تجهیزات گلف پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم همراه خود گروه سراسری ایران قرارداد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر صورت باید به همان اندازه بالا قرارداد به تعهدات شخصی پایبند باشد.