بازار اخیر خودرو فروردینافزایش حدود ۴۰ درصدی خودروهای خانه طی ۱۰ روز پس اجتناب کرده اند در دسترس بودن مناسب به بازار امسال آرم می‌دهد کدام ممکن است قیمت خودروهای خانه برای حرکت اجتناب کرده اند بالاترین قیمت‌های جدید مرتفع است. به مشاوره برخی متخصصان، حرکت اجتناب کرده اند این ارتفاع ها همراه خود ملاحظه به شرایط تحت سلطه بر اقتصاد کلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار خودرو در ملت در اطراف اجتناب کرده اند افکار نبود. جاری بیایید برای بررسی بازار خودرو بیندازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینیم قیمت ها چگونه تنظیم کرده است.