ایرنا: برای صنوبر مستمری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعیاد واریزی اختصاص یافته است/ بعدازظهر در امروز واریز تبدیل می شودخبرگزاری مناسب مقامات (ایرنا) به نقل اجتناب کرده اند منصفانه تأمین آگاه در گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه گفتن کرد کدام ممکن است اعتبارات مورد نیاز برای صنوبر حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستمری تامین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مبلغ بعد اجتناب کرده اند ظهر در امروز در نظر گرفتن این اشخاص حقیقی واریز تبدیل می شود. .