ایران هفت میلیون تن خرید و فروش با کشورهای محیط خزر دارد


ایران هفت میلیون تن تجارت با کشورهای حاشیه خزر دارد

ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ ملت محیط دریای خزر در ۱۱ ماهه امسال نزدیک به ۷ میلیون تن کالا به قطعا ارزش آن را دارد بیش از سه میلیارد لیر جایگزین کردند کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل ۲۳ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹ سهم افزایش داشته است. قیمت.


به گزارش ایلنا، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران تصریح کرد: اجتناب کرده اند مجموع ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۷ تن کالا به قطعا ارزش آن را دارد ۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۱ دلار بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای محیط دریای خزر، ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۸ هزار تن کالا {بوده است}. صادرات کالاهای ایرانی به روسیه، آذربایجان، ترکمنستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قزاقستان ۲۰۳ تن کالا به قطعا ارزش آن را دارد ۱.۴۹۶ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۲ کیلو بوده کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل اجتناب کرده اند تذکر وزنی ۲۷.۵ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر ارزشی ۲۷ سهم افزایش داشته است.


روسیه با کسب عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳ تن کالا به قطعا ارزش آن را دارد ۵۳۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ۱۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ درصدی وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد، بهترین صادرکننده کالاهای ایرانی به کشورهای محیط دریای خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن آذربایجان است. با کسب ۷۵۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۶ تنی، قیمت ۴۹۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱۶ دلار کالای ایرانی ۵ سهم افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزن ۱۷ سهم کاهش کشف شد.


ترکمنستان نیز با عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۱ تن کالای ایرانی به قطعا ارزش آن را دارد ۲۹۹ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۹۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳ تن سوم شد کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل ۱۰۵ سهم اجتناب کرده اند تذکر وزنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۰ سهم افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قزاقستان با ۴۵۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۰ تن در رتبه سوم قرار گرفت. با ۵۱۳ تن کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد ۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۵ میلیون، ۶۵ سهم افزایش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ سهم افزایش قطعا ارزش آن را دارد، چهارمین مکان تعطیلات صادراتی ایران در دریای خزر است.


واردات ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۸۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۴ تن کالا به قطعا ارزش آن را دارد ۵۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵۹ اجتناب کرده اند ۴ ملت بخش خزر، ۱۱ ماه واردات اجتناب کرده اند ۴ ملت محیط دریای خزر با ۱۹ سهم افزایش وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳ سهم افزایش. قطعا ارزش آن را دارد ها اجتناب کرده اند بین گذشت اند


واردات ۱۱ ماهه این ملت اجتناب کرده اند روسیه ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۱ تن به قطعا ارزش آن را دارد ۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳۶ تن بوده کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر وزنی ۱۹ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر ارزشی ۵۲ سهم افزایش داشته است. قزاقستان دومین فروشنده غول پیکر کالا به ایران در دریای خزر است. ۱۶۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۰ تا ۱۶۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۰ تن کالا به هزینه ۵۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۹ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد ۸۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷ سهم مرتفع است.


انتهای پیام/