اوکراین به حداقل یک کشتی جنگی مهم روسیه مسکو حمله کرد: کشتی از نزدیک آسیب دید
پس اجتناب کرده اند ادعای اوکراین مبنی بر شلیک موشک به ناو جنگی روسیه، رسانه های مناسب روسیه تایید کردند کدام ممکن است ناو فرماندهی نیروی دریایی روسیه «مسکو» در دریای سیاه از نزدیک شکسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه آن کشتی را توقف کرده اند.