اولین تخصص کارگردانی الهام شعبانی/ «چرا خشمگین ها» در تالار کشکی به تصویر کشیدن تبدیل می شود.


اولین تجربه کارگردانی الهام شعبانی

تماشاخانه «چرا خشمگین ها» به کارگردانی الهام شعبانی در تالار کشکی مجموعه تئاتر شهر افتتاح تبدیل می شود.


به گزارش ایلنا، «چرا خشمگین ها» عنوان اولین نمایشی است کدام ممکن است الهام شعبانی بر ایده محتوای متنی لیلی ایوری کارگردانی کرده است.


این حاضر هم اکنون در مرحله ورزش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اول خردادماه در تالار کشکی مجموعه تئاتر شهر اکران تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروانه حاضر صادر تبدیل می شود.


چکیده داستان اینجا است: «در مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزگاری کدام ممکن است نفس می کشیم، گاهی متمرکز، گاهی ناامیدانه، در بالا ناامیدی {برای زنده ماندن} امتحان شده می کنیم».


الهام شعبانی در آثار مختلفی چون «عاشقانه»، «ریکاوری»، «فروشندگان»، «ملکه گداها»، «الیور توئیست» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «رویای زمستانی» شناخته شده به عنوان بازیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید طراح صحنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لباس به ایفای عملکرد پرداخته است.


انتهای پیام/