انگلیس ۳-۳ آلمان؟ هیچ گلی بی جواب نماند


MHMD *

هیچ طرفدار انگلیسی مغرضانه تر از من نیست
اما این بازی برایم مهم نبود و حتی یادم رفته بود که وقتی در جاده بودم در یک تلویزیون مغازه دیدم که انگلیس در حال بازی کردن است.
این روزها فوتبال کمترین اهمیت را برای من دارد
وقتی برای اعتراض به خیابان ها می روم، مردم را می بینم که در رستوران ها و فست فودها جمع شده اند، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است، و بعد می بینم که عده ای در مورد فوتبال اظهار نظر می کنند، و دوباره انگلیسی ها و علما شروع به فراموش کردن همه چیز در مورد ۱۹۹۸ می کنند. حالم بد است. ، به نظر می رسد که تاریخ تکرار می شود