انستیتو دامپزشکی ملت در ایام نوروز تعطیل نیست


انستیتو دامپزشکی کشور در ایام نوروز تعطیل نیست

منصفانه مقام به فرماندهی با خاص اینکه موسسه دامپزشکی ملت در ایام نوروز تعطیل نیست، اجتناب کرده اند افراد خواست انتقادات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکایات شخصی را خاص کنند.


به گزارش ایلنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند دامپزشکی ملت، امین اسدی کسب اطلاعات در مورد اقدامات جدیدترین این گروه اظهار داشت: این سیستم ریزی برای بدتر کردن مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بهداشتی در ماه مبارک نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمضان کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۱۴ اسفند سال قبلی تا عید تحریک کردن شده است. فطر است، موسسات دامپزشکی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات کل دامپزشکی استان در سفر نوروزی تعطیل نباشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای تحمیل ایمنی غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت محله به صورت در یک روز واحد زمانی امتحان شده کنند.


وی در شکسته نشده اظهار داشت: بر ایده این سیستم سراسری محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه مبارک رمضان علاوه بر این اولین روز نوروز کدام ممکن است کشتارگاه های ملت به صورت اجتناب کرده اند پیش تصمیم گیری شده در جاری انجام تعهد هستند، اجتناب کرده اند فروردین ماه پرانرژی هستند. ۲، ۱۴۰۱.” با توافق نمایندگی پشتیبانی بازرگانی دام مقرر شده است کدام ممکن است کشتار اضافی {انجام شده} توسط این نمایندگی تامین شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضعیف طیور دسترس در بازار وجود نداشته باشد.


اسدی خاطرنشان کرد: برای بدتر کردن این رصد افراد می توانند بازخورد، توصیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکایات شخصی را اجتناب کرده اند طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ آشکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری کنند. افراد گران قیمت می توانند عکسها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم های بیانیه میدانی شخصی را جهت مدیریت بهداشتی محصولات پروتئینی به شماره ۰۹۹۹۲۸۸۴۵۸۲۳ در پیمساران کشتی نمایند.انتهای پیام/