انتقادات تند فرشاد مومنی: ببینید چه چیزی برای خود و جامعه آورده اید؟چرا یارانه یکباره را به ۴۰۰ هزار دلار افزایش دادید زیرا ابتدایی ترین پیامدهای این سیاست ظاهر شد؟ آیا این رفتار کسی است که کسری مالی دارد؟ بعد می گویند این موقتی است. آیا فکر می کنید می توانید از پرداخت این پول خودداری کنید؟ آیا توانستید آن ۴۵ هزار دلار را بعد از ۱۲ سال کاهش دهید؟