انتخاب ها فینال نشست گروه در سراسر جهان کار کسب اطلاعات در مورد ونزوئلا، میانمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنگلادش


تصمیمات آخرین نشست سازمان بین المللی کار درباره ونزوئلا، میانمار و بنگلادش

پس اجتناب کرده اند اجلاس جهانی با اشاره به ترمیم همراه خود محوریت انسان در فوریه ۲۰۲۲، هیئت امناء همراه خود آسانسور همکاری چندجانبه موافقت کرد.


۳۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارمین نشست شورای حکام گروه خرید و فروش جهانی در ماه مارس به نوک رسید. موضوعات کلیدی در نشست مناسب گروه در سراسر جهان کار همراه خود دیمیتری دیمیتروا، معاون سرپرست اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط مورد بحث قرار گرفت.


پس اجتناب کرده اند اجلاس جهانی با اشاره به ترمیم انسان محور در فوریه ۲۰۲۲، هیئت همراه خود آسانسور همکاری چندجانبه موافقت کرد.


به گزارش پایگاه خبری ILO، هیئت مدیره این گروه موفقیت اقدامات این گروه را بازگشت به شد کدام ممکن است در مدت کوتاهی گروه در سراسر جهان را قادر مونتاژ به همان اندازه سران ملت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ها، رؤسای گروه های در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رؤسای را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسای موسسه مالی های بهبود چندجانبه را در بر گیرند. کارفرمایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان {در سراسر} جهان کروی هم می آیند به همان اندازه اقدامات خاصی را برای افزایش شرایط کاری هدایت دهند.


{در این} نشست این سیستم‌های مشخصی همراه خود هدف بهینه‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش نظام سازمانی اجتناب کرده اند طریق انتخاب‌بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص بیشتر دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری محکم در نظام چندجانبه برای حمایت اجتناب کرده اند ترمیم انسان‌محور کارمندان کشورهای عضو حاضر شد. شورای حکام ILO انتخاب گرفت به همان اندازه کار ILO را در یک واحد سیستم چندجانبه آسانسور تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم سازمانی را برای ارتقای کارگران شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند اجرای مداوم فراخوان جهانی ILO کدام ممکن است توسط شورای بین‌المللی کار در سال بلند مدت تصویب شد، آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان‌سازی تدریجی.


انتخاب ها گروه خرید و فروش جهانی برای کشورهای حاوی فاجعه کار


به گزارش پایگاه، هیئت مدیره این گروه انتخاب به تشکیل کمیسیونی برای اطمینان از عدم انطباق میانمار همراه خود استانداردهای در سراسر جهان کار در پی کودتای نیروی دریایی فوریه ۲۰۲۱ گرفت. کمیسیون در خصوص عدم رعایت کنوانسیون حقوق اتحادیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند حق تشکل های اتحادیه های کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این فراخوان مجبور {نیروی کار} {در این} ملت همراه خود یادآوری کنوانسیون مربوطه تجزیه و تحلیل خواهد کرد. کار یدی. این هیئت اجتناب کرده اند عدم پیشرفت در احترام به نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیندهای دموکراتیک، تداوم نقض از حداکثر حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق کار، بدتر کردن خشونت علیه غیرنظامیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش استفاده اجتناب کرده اند کار مجبور کودکان در میانمار ابراز تاسف می تدریجی.


این هیئت علاوه بر این گزارش پیشرفت مقامات بنگلادش با اشاره به اجرای نقشه راه برای معامله با به امتیازات باقی مانده در شکایات درمورد به عدم رعایت کنوانسیون آزادی کارمندان را مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی قرار داد. مقامات بنگلادش علاوه بر این به کنوانسیون حمایت اجتناب کرده اند حق ترتیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنوانسیون حقوق خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحادیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قراردادهای دسته جمعی ردیابی می تدریجی. این هیئت انتخاب گیری را برای اقدام تا حد زیادی به تعویق انداخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مقامات بنگلادش خواست به همان اندازه در مونتاژ شورای حکام نوامبر ۲۰۲۲ پیشرفت های تا حد زیادی را گزارش تدریجی.


هیئت اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری علاوه بر این کسب اطلاعات در مورد عدم اجرای طرفدار‌های کمیسیون تجزیه و تحلیل مصوب مارس ۲۰۱۸ برای اطمینان از شکایات درمورد به عدم رعایت اصول ILO اجتناب کرده اند سوی ونزوئلا بحث کرد. این هیئت ضمن بازرسی تحمیل منصفانه مجمع گفتگوی اجتماعی، قویاً اجتناب کرده اند مقامات ونزوئلا خواست به همان اندازه طرفدار های کمیسیون تجزیه و تحلیل را بپذیرد. وی اجتناب کرده اند مدیرکل خواست به همان اندازه گفتگو همراه خود مقامات را یکپارچه دهد.


انتهای پیام/