امکان کالا ملک در بورس به اشخاص حقیقی حقیقی


رئیس گروه تحقیق مالی بورس کالای ایران ذکر شد: اشخاص حقیقی حقیقی می توانند املاک شخصی را در بورس بگذارند…

امکان اثاثیه پادشاه از نظر افراد واقعیامکان اثاثیه پادشاه از نظر افراد واقعی

رئیس محل کار تحقیق مالی بورس کالای ایران با خاص اینکه کسی حقیقی می توانند دارایی های شخصی را در بورس کالا به حاضر بگذارند، ذکر شد: آنها بورس هستند.

معین محمدی پور با خاص اینکه تقریباً ۴ تا ۵ ابزار مسکن در بورس کالا در دسترس بودن شده است، افزود: برخی اجتناب کرده اند ابزارها در جاری حاضر فعلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی تولید دیگری نیز در دسترس بودن تبدیل می شود.
وی افزود: ابزار فروش عمومی املاک یکی اجتناب کرده اند اقلامی است کدام ممکن است در بورس کالا تخفیف تبدیل می شود. موضوعی کدام ممکن است در اکثر کشورهای دنیا غیرمعمول نیست با این حال در ایران سنت کالا املاک اجتناب کرده اند طریق فروش عمومی جا نیفتاده است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، محمدی پور ذکر شد: ابزارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قراردادهای درمورد به کالا املاک اجتناب کرده اند طریق بورس کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی، بانک اقتصاد نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانک اقتصاد نوین اجتناب کرده اند سال قبلی اعمال شده است. وزارت حفاظت اموال شخصی را اجتناب کرده اند طریق این ابزار بفروشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شهرداری می خواهند اجتناب کرده اند این ابزار استفاده کنند کدام ممکن است با تعمیر برخی سبدها برای در دسترس بودن انتقادی توسط شهرداری تحمیل تبدیل می شود.

رئیس محل کار تحقیق مالی بورس کالای ایران شکسته نشده داد: الگو کار به این صورت است کدام ممکن است ملک به صورت مزایده محدوده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دسترس بودن کننده ضمن حاضر آن به بورس کالا، مدارک را برای تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی به بورس کالا حاضر می تنبل. پس اجتناب کرده اند بازنگری های اجباری مستندات، ملک در هیئت مدیره بورس کالا قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا مربوطه تحریک کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه الگو کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت ملک در بورس کالا به شفافیت کار {کمک می کند}.

وی ذکر شد: کسی حقیقی، حقوقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای مختلف نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی می توانند املاک شخصی را در بورس کالا در دسترس بودن کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا روزی کدام ممکن است بورس کالا جالب باشد رمز و راز عام را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی نظیر ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت رشد این بازار، آن قابل دستیابی است.» باید محدودیت هایی برای آن وجود داشته باشد.

محمدی پور ذکر شد: اکنون محدودیتی در سامانه های بورس کالا برای کسی حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید طیف گسترده ای از گروه ها می توانند اجتناب کرده اند این ابزار استفاده کنند. به منظور که پس اجتناب کرده اند فرآیند تصرف توسط اشخاص حقیقی یا مؤسسات، ملک به هیئت مدیره منتقل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا تبدیل می شود.

رئیس گروه تحقیق مالی بورس کالای ایران تاکید کرد: با اشاره به موسسات دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی کدام ممکن است کار جمعی انجام داده اند، در مورد عملکرد های فراوانی کدام ممکن است دارند، بیشتر است وارد بورس کالا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اموال شخصی را به حاضر بگذارند. . به عنوان جایگزین.

وی خاطرنشان کرد: بورس کالا تمام سطوح را انجام می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا روزی کدام ممکن است مصرف کننده برای ملک یا ملک پیدا شود، آن را بدون هزینه وارد بازار می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند خاص شدن مصرف کننده، کارمزد پیشنهادات را بدست آمده می تنبل.