الان حال افراد ایران خوشایند نیستواقعیت اینجا است کدام ممکن است در آستانه سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن جدید حال افراد ایران خوشایند نیست. این ملت اجتناب کرده اند الگو بهبود جهانی عقب مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در بین کشورهای قلمرو نیز اجتناب کرده اند جایگاه خوبی برخوردار نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نارضایتی {در این} سال ها به بالاترین حد شخصی رسیده است.