افزایش ۵ برابری درآمد موسسه پولی کوثر / احیای دارایی های اوقات فراغت


افزایش 5 برابری درآمد موسسه مالی کوثر / احیای دارایی های تفریحی

مدیرعامل گروه مالی کوثر در اولین دیدار با مدیران نمایندگی های زیرمجموعه این گروه در سال ۱۴۰۱ به تبیین نقشه راه سال جدید تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در اواخر سال ۱۴۰۰ درآمدها ۵ برابر شد. نسبت به نیمه اول سال محقق شده است.


وی با ردیابی به تاکید ناصر فخری رئیس معظم انقلاب بر ساخت، داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال ذکر شد: {مطابق با} تذکر نایب امام زمان(عج) است.


وی ذکر شد: قرآن کریم می فرماید خداوند هم به افرادی که برای خدای متعال کار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم به افرادی که برای دنیا کار می کنند {کمک می کند} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موهبتی اجتناب کرده اند جانب خداوند است کدام ممکن است دنیا طلبان خودت را پیدا کن توبه کنند. . این دلیل است است کدام ممکن است در دنیا می بینیم افرادی که نیت الهی ندارند فوق العاده تا حد زیادی اجتناب کرده اند ما پیشرفت می کنند، از آنها امتحان شده کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند به افرادی که امتحان شده می کنند {کمک می کند}.


سه کارکرد مهم بسته پولی بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران


مدیرعامل گروه مالی کوثر در یکپارچه ذکر شد: افرادی که در بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران به گروه ایثارگران خدمت می کنند باید وظیفه مضاعف داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقب بیت المال باشیم چرا کدام ممکن است ما با ایتام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگران رفتار می کنیم. این لایه بهتر اجتناب کرده اند گنج است.


فخاری ذکر شد: وظایف بسته پولی بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران سه نکته است. اولین؛ بخشی اجتناب کرده اند دارایی ها پولی بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران توسط اموالی کدام ممکن است به اصل حضرت امام خمینی (ره) به بنیاد واگذار شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی تولید دیگری بر عهده شخصی مقامات است.


وی افزود: مسئولیت دوم ما آرم دادن الگوی اقتصاد مقاومتی است کدام ممکن است برای ادغام کردن کشتی با فساد، مردم سازی اقتصاد، این سیستم های مدبرانه، اصلاح سبک مسکن، مدیریت جهادی، مدیریت دارایی ها ارزی، واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت داده ها بنیان است. اجزاء . . ” اگر مجموعه مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظام انقلابی به این سمت نرود، نمی توان اجتناب کرده اند دیگران پیش بینی داشت. به همین دلیل یکی اجتناب کرده اند وظایف ما علاوه بر این کسب درآمد، حاضر الگوی اقتصاد مقاومتی است.


مدیرعامل گروه مالی کوثر افزود: ما برخلاف دیگران تحت هیچ شرایطی پول در نمی آوریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید با سایر زیرمجموعه های گروه مدیریت ساده {به سمت} اقتصاد مقاومتی حرکت می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاده مقدم حفاظت اجتناب کرده اند ملت هستیم. . شناخته شده به عنوان مثال گروه ما بر مقدمه فرمایشات مدیریت در موضوع احیای جاده مرغ ایران به مقامات کمک کرد تا ملت در مخالفت با شوک های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم ها مقاوم شود.


فخاری افزود: سومین مسئولیت بنیاد شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ایثارگران در بخش مالی، کادرسازی اجتناب کرده اند گروه ایثارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت مدیران صادق را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به معنای نداشتن صلاحیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت نیست. متأسفانه نگاه به گذشته حوادث تلخی رخ داده کدام ممکن است شهرت گروه ایثارگر را خدشه دار کرده است. به همین دلیل مسئولیت ما محافظت گروه ایثارگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت المال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید الا مسئولیت ما سوء استفاده اجتناب کرده اند شناسایی گروه ایثارگر است.


۹۴/۱۴۰۰ سهم افزایش ۵ برابری درآمد گروه در نیمه دوم انتصابات بازنشستگان


وی خطاب به مدیران نمایندگی های تابعه گروه ذکر شد: امتحان شده خواهید کرد در اواخر دهه ۱۴۰۰ در نتیجه افزایش ۵ برابری درآمد نسبت به نیمه اول سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری درست بودجه عملیاتی شد. مرحله بعدی در کادرسازی این بود کدام ممکن است ۹۴.۶ سهم انتصابات اجتناب کرده اند طریق سامانه ایمسک (تخصص شناسی مدیران توانمند محیط زیست) را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر انتصابات یا در گذشته اجتناب کرده اند ایجاد سامانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا در پست های ظریف معادل حراست {انجام شده} است.


افزایش ۵ درصدی اشتغال گروه ایثارگر در پست های مدیریتی


مدیرعامل گروه مالی در یکپارچه ذکر شد: {در این} زمینه عالی وسط توصیه ایجاد شده {است تا} مردمان هم اجتناب کرده اند تذکر شغلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اجتناب کرده اند تذکر خصوصی تا حد زیادی اجتناب کرده اند آن بهره ببرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر متضرر شوند. این اشخاص حقیقی به موسسه راوش فراخوانده شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه داده شدند. اجتناب کرده اند این رو وسط سنجش ۲ اقدام گزینش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد استعدادهای انتصابی را انجام داد. در طولانی مدت شهریور ماه سال قبلی ۴۸ سهم اجتناب کرده اند مدیران ما اجتناب کرده اند گروه ایثارگر بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این انواع تا نوک اسفند به ۵۳ سهم رسید (۵ سهم افزایش) را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰ سهم اجتناب کرده اند کارگران ما مورد تعیین مقدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص قرار گرفتند.


فخاری با شناخت اجتناب کرده اند هلدینگ نیروگاه زاگرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی ماشین الکتریک جوین (جمکو) ذکر شد: همزمان، همکاران ما در جمکو اجتناب کرده اند دوچرخه {الکتریکی} سنکرون ۴۰۰۰ اسب گرمکن آشکار کردند. علاوه بر این همکاران ما در نمایندگی دیز آباد در هلدینگ کریشی بدون در نظر گرفتن ضرر پولی اقدام به احیای جوجه های لاین ایرانی کردند.


وی با ردیابی به صدور مجوزهای جدید برای واردات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات تعداد اندکی اجتناب کرده اند طیور ذکر شد:


مدیرعامل گروه کوثر دانستن درباره ورزش گلخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش آبزیان ذکر شد: اگرچه برخی گلخانه ها توجیه پولی نداشتند با این حال با این سیستم ریزی صحیح آن را پایان دادن کردیم. در بخش آبزیان، سرپرست جدید در تیز کردن حقوق پرسنل در بدو ورود اشکال داشت، با این حال در اردیبهشت ماه ارزشمند است {خواهد بود}.


تمامی دارایی های گروه تا نیمه اردیبهشت ماه سرشماری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ساخت آن این سیستم ریزی شود


مدیرعامل گروه مالی کوثر ذکر شد: املاک، دارایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انسانی زیادی داریم کدام ممکن است نزدیک به تکنیک ابتکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدی شخصی باید آنها را به سرمایه در ورود به تغییر کنیم تا با ورود محصول، {بهره وری} را افزایش دهیم. به همین دلیل، تمام دارایی باید تا اواسط اردیبهشت شمارش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ساخت آنها این سیستم ریزی شود. چیزی را نباید اجتناب کرده اند انگشت داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این میل ما در سال جدید است.


فخاری افزود: برخی اجتناب کرده اند نیروی انسانی ما اشکال دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است در حرکت عمومی گروه اختلال تحمیل کنند، برخی اجتناب کرده اند آنها قابل دستیابی است با ما باشند؛ به همین دلیل باید برای آموزش نیروی انسانی این سیستم داشته باشیم، نظامی را خواهد گرفت؛ به معنای واقعی کلمه هستند مسئولیت ما در ستاد تعمیر سبدها است.


افزایش ۱۰۱ درصدی درآمد در بودجه ۱۴۰۱


وی در تشریح بودجه سال ۱۴۰۱ موسسه پولی کوثر ذکر شد: هدف ما افزایش ۱۰ برابری درآمد عملیاتی اجتناب کرده اند ۳۵۰ میلیارد تومان به ۳۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این هدف محقق شده است.


مدیرعامل گروه مالی کوثر ذکر شد: در سال جدید یکی اجتناب کرده اند مجموعه های ما وظیفه خرید و فروش را بر عهده می تواند داشته باشد. صدور مجوز واردات ۴ میلیون تن نهاده های دامی باعث تخفیف تمام شده محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش درآمد نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کمک به مقامات در ترتیب بازار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله مسکن مردمان تبدیل می شود.


شهاب باید اصلی در صنعت باشد


فخری تاکید کرد: نزدیک به بیانات فعلی رئیس معظم انقلاب در دیدار نظام، کار علما اتحاد نیست، باید {به سمت} ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوآوری حرکت کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهاب ما باید یکی اجتناب کرده اند رهبران این صنعت.” در واقع بیشتر اینها کار اقتصادی مشکلی ندارد با این حال باید ملاحظه داشت کدام ممکن است این گونه محصولات در وب معادل گاوهای شیری بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اجتناب کرده اند محصول آن برای مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازهای بعدی استفاده کرد.


تمام دارایی های جلب توجه گروه کوثر اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی گرفته شد


وی افزود: روزی کدام ممکن است وارد گروه شدیم مشکل های زیادی داشتیم کدام ممکن است الحمدلله متنوع اجتناب کرده اند آنها رفع شده است؛ دارایی ها موجود است، تخصص مصنوعی غیرممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدم زدن آنها روی حیله و تزویر است، با این حال برخی اشخاص حقیقی آخر هفته به ویلا می الگو. علاوه بر این همه اینها با ارتباطات شخصی در عین عدم پاسخگویی سعی در سوئیچ مدیران ضد فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرسرا کردند.


مدیرعامل گروه مالی کوثر افزود: روزی می توانیم بر این مشکلات فائق آمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور شویم کدام ممکن است به خداوند متعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف خداوند ایمان داشته باشیم وگرنه گره های روحیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سواد امثال ما اجتناب کرده اند بین نمی رود. خداوند در قرآن تأکید می تنبل کدام ممکن است ساده برای خدا شورش کنید. پس مهم اینجا است کدام ممکن است برای خدا کار کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن وقت او را برکت می دهد. این دلیل است به خدا توکل کردیم کدام ممکن است بودجه عملیاتی را ۱۰ برابر تنبل. همواره باید در تذکر داشته باشیم کدام ممکن است امتحان شده ما ممکن است اجتناب کرده اند گلایه پیرمردها گران قیمت مجروحان یا شهدا بکاهد.


انتهای پیام/