افزایش نظارت بر شرکت ها پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت نرخ ها در سال جدید


افزایش نظارت بر خدمات پزشکی و رعایت نرخ ها در سال جدید

معاون وزیر بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی، رئیس وسط نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباربخشی امور پزشکی گفتن کرد: نظارت بر شرکت ها درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت مسائل افزایش خواهد یافت.


به گزارش ایلنا، سلیمان حیدری در دیدار با معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی تبریز ذکر شد: نظارت بر شرکت ها درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت قیمت ها افزایش خواهد یافت.


وی در بازدید اجتناب کرده اند بیمارستان امام رضا (ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان کودکان مردانی ازهر تبریز گزارش هایی اجتناب کرده اند انجام معاونت معامله با در معاونت نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباربخشی شنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات مطرح شده اجتناب کرده اند سوی این معاونت ها را تجزیه و تحلیل کرد. در دانشکده علوم پزشکی تبریز.

وی ذکر شد: در مقامات سیزدهم مبنای بی نظیر برپایی عدالت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند قشر محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید استثمار شده در انتخاب کار {خواهد بود}.

رئیس وسط نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباربخشی امور پزشکی وزارت بهداشت افزود: نظارت باید به قدری از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه‌گرا باشد کدام ممکن است وقتی اشخاص حقیقی محروم برای معامله با به امکانات درمانی مراجعه می‌کنند با اشکال اکتسابی قیمت‌های اضافی مواجه نشوند.

حیدری در خصوص اصلاح تعرفه ها نیز ذکر شد: قطعا نمی توان مطالبات تعدادی از سال جدیدترین را ظرف تعدادی از ماه برآورده کرد. با این حال اقدامات مورد نیاز {انجام شده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ ها در جاری بازنگری است.

به گزارش شبکه دا، حیدری ضمن عیادت اجتناب کرده اند مبتلایان، اجتناب کرده اند امکانات درمانی بازدید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان الگو اجرای اقدامات درمانی قرار گرفت.


انتهای پیام/