افزایش خوردن قلیان در گروه سنی بالای ۱۸ سال در ملت


به گزارش شفاف، مدیریت دخانیات همواره یکی اجتناب کرده اند پوشش‌های مهم ملت‌های مختلف در دنیا محسوب می‌شود، با این حال در عین جاری صنعت دخانیات یکی اجتناب کرده اند پر درامد‌ترین صنعت‌ها است کدام ممکن است متاسفانه مالیات به سختی هم بابت کالا محصولات شخصی می‌پردازند.به طور معمول دخانیات سالیانه باعث ضرر ۱۳٠ هزار میلیاردی به ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه به ویژه نظام سلامت می‌شود.

بازاریابی محصولات دخانی ممنوع است، با این حال صنعت دخانیات با از جمله عطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بو سعی در کالا اصولاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت بازار دخانیات شخصی می‌کنند. به تذکر می‌رسد برای کاهش خوردن دخانی باید مالیات بر طیف گسترده ای از چرخ دنده دخانی افزایش پیدا تنبل.

بهزاد ولی زاده رئیس دبیرخانه ستاد کشوری مدیریت دخانیات ذکر شد: داستان ها آرم می دهد کدام ممکن است خوردن روزانه سیگار اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ در گروه سنی بالای ۱۸ سال، در بین خانمها به میزان ۱۷.۲ نسبت کاهش داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان کاهش در بین پسران در همین گروه سنی نیز، ۵۴ صدم  نسبت {بوده است}.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری مدیریت دخانیات می گوید کدام ممکن است خوردن قلیان اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در گروه سنی بالای ۱۸ سال، در بین خانمها ۵۷.۶ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بین پسران ۱۷.۸ نسبت افزایش داشته است. به طور معمول حدود ۲۸ نسبت افزایش خوردن قلیان {در این} گروه سنی داشته ایم.

ولی زاده گفتن کرد کدام ممکن است بر ایده ادعا گروه ملل متحد باید در حال مرگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند بیماری‌های غیر واگیر به میزان ۲۵ نسبت کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع خوردن دخانیات در ایران تا سال ۱۴۰۴ نیز به میزان ۳۰ نسبت کم شود.

او ذکر شد: زیرین بودن مالیات محصولات دخانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه قیمت بودن این چرخ دنده اجتناب کرده اند خوب سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری انتخاب بسته بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی روز افزون این صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاربرد عطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک در ساخت این محصولات ۹ تنها مانع نتیجه گیری هدف مذکور می‌شود اما علاوه بر این موجب افزایش خوردن دخانیات خصوصا در بین خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها احتمالاً خواهد بود.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان