افرادی که اموالشان توسط ماموران تخریب شده است باید به دادگاه نظامی مراجعه کنند
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: افرادی که اموالشان توسط ماموران تخریب شده است به دادگاه های نظامی در مراکز استان های کشور مراجعه و شکایت خود را با دلیل و مدرک ارائه کنند. آنها موافقت کردند که پرونده ای تشکیل شده و در حال بررسی است. ما با بی طرفی کامل تحقیق، بررسی و قضاوت می کنیم