اغراق چین با اشاره به اوکراین به ارزش های آمریکا برای پکن یکپارچه می دهد / واشنگتن در جستجوی تعمیر سبدها قدرت پکن است


اغراق چین در مورد اوکراین به هزینه های ایالات متحده برای پکن ادامه می دهد / واشنگتن به دنبال رفع موانع انرژی پکن است

او اظهار داشت: «آمریکا سبدها حال در ماموریت خیابان ابریشم جدید را برای سوئیچ ارزش ها به حداقل یک نظم جدید جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحراف پکن {به سمت} های جدید پیش آگهی می دهد.


مهدی مطهرنیا کارشناس امتیازات آمریکا در تشریح اختلافات چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا بر اوج اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک های آمریکا به روسیه به ایلنا اظهار داشت: بلند مدت جهان در گرو تولدی تاریخی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر این {اتفاق بیفتد}، آمریکا برای تعیین کنید دادن به آن است پیشقدم خواهد بود. نظام در سراسر جهان بلند مدت با مشکلاتی مواجه خواهد بود. اگر این قالب با دستکاری مصنوعی تحمیل شود، خواستن را در بلند مدت پنهان خواهد کرد. {در این} زمینه، مبارزه اوکراین در مسیری قرار گرفت کدام ممکن است می‌توانست اقدامات آمریکا را در سایه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور معمول بلوک شرق اصلاح دهد. {در این} میان بستر جدیدی برای اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا به وجود آمده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است شاهد فاجعه جدیدی در توسل به انرژی هستیم. متعاقباً اروپا نیز متحد بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین روسیه در نظر گرفته نمی آید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است شرایط انصافاًً اصلاح کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا به یک معنا اجتناب کرده اند این سوراخ سوء استفاده می تنبل.


وی افزود: ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است همه کشورهای اتحادیه اروپا انصافاًً همراه با آمریکا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند آنها حتی وقتی همراه با واشنگتن نباشند به یک معنا اجتناب کرده اند پوشش این ملت پیروی خواهند کرد. {در این} زمینه می بینیم کدام ممکن است آمریکایی ها شبح پکن را شناخته شده به عنوان پیام اکتسابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلیغ می کنند. شکی نیست کدام ممکن است چین امتحان شده خواهد کرد تا امکانات شخصی را افزایش دهد، با این حال آمریکا بیش اجتناب کرده اند در هر زمان که عکس برای افزایش امکانات شخصی امتحان شده می تنبل، حتی وقتی محصول واقعیت حال باشد. واشنگتن با اندیشه پیوند اقتصاد جهانی به اقتصاد چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پیوند اقتصاد بین‌الملل به خرید و فروش پکن، سودآور شده است شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیطی را تحمیل تنبل کدام ممکن است چین در جاده مقدم اقتصاد بین‌المللی قرار گیرد. مشکل اینجا است. {به دلیل} این اشکال کدام ممکن است اکنون با اشاره به اوکراین شاهد هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می بینیم، آمریکا پکن را در مبارزه علیه مسکو فراموش نکرده است.


این کارشناس امتیازات سیاسی تصریح کرد: به نظر می رسد مانند است آمریکا مورد استفاده از غرور چین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک آمریکا قرار خواهد گرفت. بر این ایده آمریکا تمایل دارد اجتناب کرده اند نبرد اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه اجتناب کرده اند خوب سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف مسکو با اتحادیه اروپا نهایت استفاده را ببرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری چین صدها علیه آن صحبت کرده است. چین شناخته شده به عنوان خوب سیستم اصلی در چارچوب دیکتاتوری، انبساط شخصی را به تمام جهان نماد می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است است کدام ممکن است در نظر گرفته شده می کنم بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا خرس مدیریت او در جاری حاضر با مهندسین با چین می جنگند. چین به خوبی از آن آگاه است کدام ممکن است آمریکا روسیه را دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رقیب شخصی از آن آگاه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، شرق آسیا برای واشنگتن فوق العاده ضروری است. پکن می‌داند کدام ممکن است تکنیک آمریکا اینجا است کدام ممکن است عدالت را در قبال مالیات دهندگان شخصی در تمام شرق آسیا رعایت تنبل، در حالی کدام ممکن است اوکراین روابط آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین را پیچیده می‌تنبل.


وی در طولانی مدت خاطرنشان کرد: باید متوجه باشیم کدام ممکن است چین ضمن احیای امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های استراتژیک شخصی، این هدف را در خیابان ابریشم جدید دنبال می‌تنبل، به معنای واقعی کلمه هستند امتحان شده می‌تنبل به بازارهای دوردست بازو یابد تا فرصتی داشته باشد در کانال شخصی آنها را تعیین کنید داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تنبل. در برابر این، آمریکا موانعی را بر اوج راه ماموریت برای افزایش ارزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی انتقال به های جدید با اصلاح نظم جدید جهانی پیش آگهی می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعاقباً آمریکا چشمان شخصی را بر سبدها قدرت جدید پکن دارد. متعاقباً نفت در خاورمیانه اجتناب کرده اند این به بعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید برای مدتی تولید دیگری برای آمریکا بی اثر است. متعاقباً در تعدادی از سال جدیدترین، آمریکا در امتحان شده برای تحمیل نظم جدیدی برای رسیدن به حداقل یک دهه جدید است کدام ممکن است در پایان در قرن {بیست و یکم}، امکانات آمریکا را افزایش خواهد داد.


انتهای پیام/