اعظمی: آفت پروانه ای برگ خوار با برگ ریزان از بین می رود
نماینده مطبوعات کمیته کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست شورای اسلامی در خصوص علت هجوم شب پره های برگ خوار در جنگل های زاگرس و اقدامات انجام شده در این زمینه توسط کمیته کشاورزی پس از ارائه توضیحاتی توضیحاتی ارائه کرد. از سوی شورای اسلامی رئیس آن دستور رسیدگی به این موضوع صادر شده است.