اعطای جایزه «هنری دیویسون» به هلال احمر ایران برای دو نفر سال مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بشردوستانه


هلال احمر ایران برای 2 سال خدمات با کیفیت و انسان دوستانه

فدراسیون بین‌المللی گروه‌های صلیب سرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلال احمر جایزه هنری دیویسون را {به دلیل} انجام فوق‌العاده گروه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در پاسخگویی به فاجعه‌ها در معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند بیماری کووید اعطا می‌تدریجی.


به گزارش ایلنا، به نقل اجتناب کرده اند دانش گروه هلال احمر، منصوره باقری، معاون امور بین الملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بشردوستانه گروه هلال احمر کسب اطلاعات در مورد انواع ایران برای بدست آمده جایزه هنری دیویسون اظهار داشت: فدراسیون در سراسر جهان صلیب سرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلال احمر هانری جوایز دیویسون به جوامع

وی در یکپارچه افزود: «کمیته انواع جایزه هنری دیویسون» فدراسیون بین‌المللی گروه‌های صلیب سرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلال احمر اطمینان حاصل شود که شناخت اجتناب کرده اند انجام عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها بشردوستانه قابل ملاحظه، گروه سراسری یا شخص خاص را انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید به هیئت حاکمه راه اندازی شد کرده است. این اعلامیه اجتناب کرده اند سوی فدراسیون ادعا شد کدام ممکن است هر ۲ سال یکبار با حضور ۱۹۲ ملیتی برگزار تبدیل می شود.

منصوره باقری با تاکید بر اینکه گروه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برای دومین بار در گذشته تاریخی ۱۰۰ ساله شخصی سودآور به کسب این جایزه شده است، افزود: .

به آگاه معاون امور بین‌الملل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بشردوستانه، حاضر شرکت ها حیاتی بشردوستانه تواند به شما کمک کند گروه‌های آسیب‌دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب‌پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت پرانرژی گروه سراسری در کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندسازی سایر گروه‌های سراسری اجتناب کرده اند جمله معیارهای فکر شده در انواع است.

وی افزود: روز قبل از این فرانسیسکو روکا رئیس فدراسیون در سراسر جهان صلیب سرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه هلال احمر نیز در پیامی این موفقیت را به رئیس این گروه تبریک اظهار داشت.

به همین دلیل گزارش جایزه «هنری دیویسون» خردادماه سال جاری در مجمع نهایی فدراسیون در سراسر جهان صلیب سرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه هلال احمر کدام ممکن است با حضور ۱۹۲ ملت در ژنو برگزار تبدیل می شود به گروه هلال احمر ایران تقدیم تبدیل می شود. گروه

اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است جایزه هنری دیویسون به خوشحال از بنیانگذاران کمیته در سراسر جهان صلیب سرخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید هلال احمر برای ورزش های ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف ملت ها اعطا تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهر تاییدی بر قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی سراسری است. گروه برای حاضر شرکت ها بشردوستانه.
انتهای پیام/