اظهارات جیانگ یو سخنگوی وزارت امور خارجه دانستن درباره هماهنگی عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت


اظهارات جیانگ یو سخنگوی وزارت امور خارجه درباره توافق عربستان و کویت

سخنگوی وزارت امور خارجه به هماهنگی جدید گفتن شده دانستن درباره حریم اثیری مشترک آرش بین عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت پاسخ نماد داد.


به گزارش ایلنا، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه دانستن درباره هماهنگی جدید گفتن شده بین عربستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت در خصوص میدان گازی آرش ذکر شد: میدان گازی آرش/الدره قلمرو مشترک ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی است. قلمرو آب بی کران


وی افزود: بر ایده اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید رویه های در سراسر جهان، هرگونه اقدام در عملیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود این قلمرو باید با توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری سه ملت انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو اقدامات فعلی کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان در قالب همکاری است. اسناد، برخلاف توسعه کنونی.” را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوتلگ بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیری در وضعیت حقوقی قلمرو نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد تایید جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته است.


سخنگوی تجهیزات دیپلماسی ذکر شد: جمهوری اسلامی ایران چون آن است توده ها گفتن کرده است کنار هم قرار دادن مذاکره با کشورهای همسایه کویت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان سعودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری در چارچوب نتیجه مذاکرات زودتر است. عالی بحث سه جانبه برای ایجاد سطح سه گانه بین ملت ها.


وی در نهایت ذکر شد: جمهوری اسلامی ایران نیز حق استفاده اجتناب کرده اند حریم اثیری مشترک آرش/الدره را برای شخصی محفوظ از آن آگاه است.


انتهای پیام/