اطلاعیه نحوه برگزاری امتحانات مقطع ابتدایی / امتحانات داده ها آموزان اساس ششم “قلمرو ای”


رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در اظهار داشت وگو با خبرنگار آموزشی خبرگزاری فارس در خصوص نحوه برگزاری امتحانات مقطع ابتدایی گفت: امتحانات نوک سال تحصیلی تمامی داده ها آموزان مقطع ابتدایی در سال جاری برگزار تبدیل می شود. فردی

وی یکپارچه داد: تاکید کردیم داده ها آموزان بررسی های عملی بدهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دقت} تعیین مقدار شوند تا بتوانیم میزان آموزش داده شود را بسنجیم.

حکیم زاده کسب اطلاعات در مورد امتحانات اساس ششم اضافه کرد: سنجش اساس ششم به صورت قلمرو ای است; با این حال تقریباً در مورد اهمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز تعیین مقدار از واقعی تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه می توانیم در حرکت به سوالات معمول بازو یابیم، اجتناب کرده اند شورای آموزش برتر تقاضا کرده ایم کدام ممکن است در امتحانات اساس ششم ناحیه ولسوالی نمایندگی تدریجی کدام ممکن است ادامه دارد پاسخی برای آن نداشته ایم. متعاقباً امتحانات اساس ششم اکنون قلمرو ای است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید