استقلال در ۳ ثانیه ۲ پنالتی زد؟! + عکس


به آگاه فانئوس،

دربی ۹۸۰۰ روز پنجشنبه ۲۶ اسفند بین استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس برگزار شد کدام ممکن است با جذب می کند با بیرون گل به نوک رسید. با این حال اظهارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توئیت های نیروی کار ها علیه داور همچنان شکسته نشده دارد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات گلف استقلال دقایقی پیش همه چیز دوباره در توئیتی اجتناب کرده اند انجام داور {در این} دیدار انتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی شد در عرض سه ثانیه ۲ پنالتی به درآمد استقلال ادعا نشده است.

در 3 ثانیه دربی استقلال از ضربه پنالتی سوخت؟!  / تصویر