استفاده اجتناب کرده اند روبل روسیه در مناطق اشغالی اوکراین
در یک واحد فاصله انتقالی ۴ ماهه اجتناب کرده اند روبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هریونا (واحد پول اوکراین) در جهان استفاده می تواند با این حال پس اجتناب کرده اند آن به طور مناسب تمامی تیز کردن‌ها به روبل انجام خواهد گرفت.