استعلام چک با بیرون احراز هویت اجتناب کرده اند طریق پیامک


موسسه مالی مرکزی امکان استعلام چک بر مقدمه اقلام اطلاعاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون احراز هویت را اجتناب کرده اند طریق پیامک امکان‌پذیر کرده است.

استعلام چک بدون احراز هویت از طریق پیامکاستعلام چک بدون احراز هویت از طریق پیامک

در صورتی کدام ممکن است شخص خاص علاوه بر این صادرکننده یا ذینفع چک بخواهد وضعیت چک را براساس اقلام اطلاعاتی بازرسی تدریجی، باید محتوای متنی زیر را به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ بفرستد:

(اجتناب کرده اند راست به چپ)

*۱*۳*شناسه/کد سراسری یکی اجتناب کرده اند ذینفعان*شناسه صیادی*مبلغ*گذشته تاریخی ۸ رقمی سررسید چک (چهاررقم سال،۲ رقم ماه،۲ رقم روز)

برای امتحان کردن این باید دانش چک را داشته باشید.

استعلام چک بدون احراز هویت از طریق پیامک

  اگر محتوای متنی پیامی کدام ممکن است باید فرستاده شود را فراموش کردید نیز کافیست خوب پیام ( هرچند خطا) به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ بفرستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پاسخ پیام راهنمای نحوه کشتی دقیق پیام را بدست آمده کنید.