استعفای من می خواهم صحت ندارد/ دیگری سوئیچ آب هستیم با این حال دیگری ساختار هایی نیستیم کدام ممکن است حق آبه استان را کم نمی شود.


استعفای من صحت ندارد/ مخالف انتقال آب هستیم اما مخالف طرح هایی نیستیم که حق آبه استان را کم نمی کند.

استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه دیگری ساختار های سوئیچ آب هستیم، اظهار داشت: ما منصفانه ملت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگری ساختار های سوئیچ آب کدام ممکن است حق آبه استان را کم نمی شود، نیستیم.


به گزارش خبرنگار ایلنا در خوزستان، صادق خلیلیان شامگاه چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: با این حال نرخ بیکاری آن بهتر اجتناب کرده اند معمولی کشوری است. خوزستان یکسری امتیازات اساسی دارد کدام ممکن است باید به آنها معامله با شود.


وی با ردیابی به ساختار آب گدیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث آب شرب استان خاطرنشان کرد: این ساختار ۵۲ نسبت باند شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی خوزستان را تحمل محافظت مکان ها کدام ممکن است تابستان امسال در قالب منصفانه ساختار اضطراری ۸ ماهه برای اجرای استاندارد آب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.


خلیلیان اظهار داشت: اولین بازدید رئیس جمهور را در چارچوب منصفانه این سیستم ۲ ساله تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب کردیم.


وی افزود: ۲۰ هزار میلیارد تومان رشد {در این} چارچوب در خوزستان داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۰۰ میلیارد تومان شهرت تسهیلاتی برای حمایت اجتناب کرده اند محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای عروسی کودکان اندیشه در مورد ایم.


استاندار خوزستان با یادآوری مشکلات ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت نیم مرحله نیشکر خاطرنشان کرد: در تعدادی از سال فعلی مشکلات زیادی برای این واحد تجاری به وجود به اینجا رسید کدام ممکن است سرانجام بخش شخصی را رد صلاحیت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه با رئیس جمهور مکاتبه کرد. معاون اول دادستان کل ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این وزرای ذیربط اصل دادند تا مشکلات این واحد رفع شود کدام ممکن است سرانجام با در اختیار تکل کشت نیشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع جانبی، نمایندگی در مسیر درست حرکت کنید مناسب قرار گرفت.


وی اظهار داشت: بلافاصله پس اجتناب کرده اند زلزله اندیکا اجتناب کرده اند قلمرو بازدید کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه رسانه ها را به قلمرو جلب کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری تبدیل کردن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۰ واحد مسکونی توسط دست مونتاژ است. علاوه بر این تعمیرات بیش اجتناب کرده اند هزار واحد مسکونی در جاری انجام است کدام ممکن است با رهن اضافی کمیته کمک انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبدیل کردن اندیکا تا نوک خرداد ماه به نوک می رسد.


استاندار خوزستان یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشکلات خوزستان را جامعه از بین بردن آب های سطحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاضلاب عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: ۸۰ نسبت ساختار در راستای ساختار بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح جامعه از بین بردن آب های سطحی است.


وی در یکپارچه اظهار داشت: در ساختار تبدیل کردن جامعه فاضلاب توسط دست اجرا، ۲۴ پساب درگاه به رودخانه کارون تا ۲ تا سه ماه بلند مدت مسدود تبدیل می شود.


وی خاطرنشان کرد: برخی اقدامات در خوزستان خواستن به شهرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان زیادی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها با مدیریت دقیق قابل رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجراست چرا کدام ممکن است سال قبلی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۱ روستا آبیاری شده است.


خلیلیان افزود: مراقبت نشده سال های فعلی به زیرساخت های استان ضربه زده است با این حال قابل رفع است، رشد خوزستان با رشد ملت تفاوتی ندارد، خوزستان اجتناب کرده اند تذکر گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری فوق العاده حیاتی است. ارجاع به وسط ملت


وی در خصوص شنیده ها استعفا اظهار داشت: استعفای من می خواهم صحت ندارد؛ برای نمایندگی در مونتاژ به تهران رفتم، وقتی تجزیه و تحلیل دادند کدام ممکن است به کرونا مبتلا شده ام، پزشکان پزشکی تجزیه و تحلیل دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قرنطینه رفتم کدام ممکن است شایعاتی مبنی بر عصبانیت من می خواهم آشکار شد. “


خلیلیان کسب اطلاعات در مورد اصلاحات استانداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران استان دلیل داد: تاکنون ۱۷ استاندار تنظیم کرده و یک جفت تا ۳ استاندار تولید دیگری نیز متفاوت خواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۴ استاندار نیز نیازی به تعویض ندارند. با این حال در خصوص مدیران استانی نیازمند همکاری وزارتخانه های ذیربط هستیم کدام ممکن است متاسفانه این اصلاحات در درجه وزارتخانه به کندی صورت خواهد گرفت. هدایت شخصی را {برای تغییر} مدیران در نهاد ریاست جمهوری تعدادی از ماه پیش گفتن کردیم.


استاندار خوزستان با ردیابی به مناطق محروم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط نشین استان اظهار داشت: خوزستان محروم نیست با این حال زیرساخت هایی دارد کدام ممکن است باید اصلاح شود.


وی در یکپارچه اظهار داشت: نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها باید وظیفه های اجتماعی شخصی را به خوبی انجام دهند؛ استفاده اجتناب کرده اند نیروهای محلی اجتناب کرده اند الزاماتی است کدام ممکن است باید مورد ملاحظه قرار گیرد، انتخاب بر اینجا است کدام ممکن است بتوان اجتناب کرده اند آن برای رشد استان استفاده کرد.


خلیلیان علاوه بر این خاطرنشان کرد: حدود ۵۰۰ نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه تجاری در استان نیمه پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیل هستند کدام ممکن است باید نسبت به تعمیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی سازی مشکلات این موارد اقدام شود. آن یک است راه میانبر برای تحمیل اشتغال در استان است. تصویب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرونا بحث اشتغال در استان را تحمل تاثیر قرار داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با برای تضعیف تاثیر این امتیازات شاهد افزایش بحث {بهره وری} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی در استان خواهیم بود.


وی با تاکید بر اینکه نباید اجتناب کرده اند واژه فشار آبی در استان استفاده کنیم، اظهار داشت: مشکلاتی داریم کدام ممکن است با تنظیم اقلیم کاهش یافته است است. یکی اجتناب کرده اند اقدامات برای ضرب و شتم خشکسالی سال قبلی تنظیم فرآیند کشت بود. {در این} راستا خوشبختانه با تنظیم فرآیند کشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کمک نهادهای کشاورزی بر مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید معضلات فصل پاییز فائق آمدیم. در جاری حاضر استان های ایلام، کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید لرستان بدترین ضعیف آب را در استان {به دلیل} عدم بارندگی صحیح دارند. در شرایط کنونی می توان شبیه پاییز ۱۴۰۰ درجه کرخه را مدیریت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تنظیم فرآیند کشت، اوضاع را مدیریت کرد. در جاری انجام اقداماتی برای تعمیر این ضرر با مدیریت هستیم.


وی در یکپارچه اظهار داشت: در فصل پاییز کشت گندم در خوزستان خوشایند بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر کشاورزان نیز اقدام به کاشت گندم کردند. {در این} زمینه افزایش قیمت گندم به ارتقای درجه اقامت کشاورزان {کمک خواهد کرد}. ما پیش بینی کسب تضمینی ۱.۲ میلیون تن گندم را داریم.


استاندار خوزستان با ردیابی به اینکه وزارت کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت انرژی کشت شالی را در خوزستان ممنوع کرده اند، اظهار داشت: .انتهای پیام/