استعفای رئیس سازمان کارگزاری رد شد


رئیس سازمان بورس و بازار سرمایه خبر استعفای خود را تکذیب کرد و گفت: تا آخرین لحظه پای مسئولیت های خود می ایستد…

دستگیری بانک عضو استدستگیری بانک عضو است

رئیس سازمان بورس و بازار سرمایه خبر استعفای خود را تکذیب کرد و گفت: تا آخرین لحظه پای مسئولیتم ایستاده ام.

«مجید عشقی» در واکنش به شایعات استعفای خود اعلام کرد: با توجه به شرایط حاکم بر بازار سرمایه، مسئولیت در سازمان بورس سخت است.

و ادامه داد: برداشتن مسئولیت از دوش مردم کار سختی نیست اما خبر استعفای من صحت ندارد.

عشقی خاطرنشان کرد: قطعا تا آخرین لحظه بر مسئولیت خود می ایستم./ایرنا