اسامی نفرات دعوت شده به اردوی انتخابی گروه سراسری تکواندو
رقبا های انتخابی گروه های سراسری پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دختران در روزهای ۲۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ فروردین ماه اطمینان حاصل شود که تصمیم گیری گروه های برتر مراقبت از مسابقات جلو برگزار تبدیل می شود.