اختلالات زیستگاه؟ مشکل برای استارت آپ هاتکنسین های اینترنت اگرچه اختلالات اخیر را موضوع جدیدی نمی دانند، اما در عین حال می گویند که شدت و وسعت آن قابل مقایسه با اختلالات قبلی نیست. آنها همچنین تکنیک های مورد استفاده برای مسدود کردن دسترسی IP و نرم افزار سوئیچینگ IP را در روزهای اخیر در نظر نمی گیرند.