احیای برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاثیر تصویب FATF بر انبساط مالی ملت/ ایران برای مبادله روسیه راه درازی در پیش دارد.


احیای برجام و تاثیر تصویب FATF بر رشد اقتصادی کشور/ ایران برای جایگزینی روسیه راه درازی در پیش دارد.

یکی اجتناب کرده اند اعضای اتاق تهران اظهار داشت: اگر تحریم‌های روسیه باقی نگه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران فرصتی داشته باشد روابط شخصی را با کشورهای تولید دیگری افزایش بخشد، می‌تواند به سختی به افزایش روابط مالی ایران کمک تدریجی، با این حال در نظر گرفته شده نمی‌کنم تاثیر زیادی داشته باشد. برای حضور در بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور معمول برای انبساط مالی شخصی باید صادرات بالایی داشته باشیم


مهراد عباد، عضو هیأت رئیسه اتاق تهران در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با ایلنا دانستن درباره توجه انداز انبساط مالی ایران در سال بلند مدت اظهار داشت: در بحث های خارجی اگر سودآور شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع FATF تصویب شود، می توانیم روابط مالی خوبی با دنیا تحمیل کنیم کدام ممکن است انبساط مالی ما برای آن حیاتی است. این امر قطعاً ممکن است تأثیر مثبتی بر انبساط مالی ما داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرنفتی ما را افزایش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شرایط ساخت خانه را افزایش بخشد کدام ممکن است امیدواریم سریع این {اتفاق بیفتد}. الان خیلی دیر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است راه زیادی برای حضور در هماهنگی موجود است کدام ممکن است امیدوارم سریع پایان دادن شود.


وی در یکپارچه به عناصر کلیدی کارآمد در انبساط اقتصاد خانه ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در بخش خانه ۲ مرجع در بحث انبساط مالی بخش شخصی تاثیرگذار هستند کدام ممکن است ممکن است عملکرد موثری در افزایش اقتصاد داشته باشد. بخش شخصی، مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات». قوانین جدیدی کدام ممکن است مجلس با اشاره به آن بحث می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیات هایی کدام ممکن است وضع می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه ای کدام ممکن است آن را اجرا می تدریجی، وضعیت را برای بخش شخصی به سختی دشوارتر می تدریجی. به طور معمول آنها نیاز دارند بیشترین درآمدی را کدام ممکن است مقامات تمایل دارد اجتناب کرده اند بخش شخصی بگیرند کدام ممکن است قطعاً مانع بزرگی برای بخش شخصی احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت را برای او یا او شدیدتر می تدریجی.


یکی اجتناب کرده اند اعضای مجلس نمایندگان اتاق تهران با ارزیابی رویکرد مقامات در گذشته نسبت به بخش شخصی با مقامات حال خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری اگر مقامات را با مقامات در گذشته ارزیابی کنید، مقامات در گذشته روابط خوبی با آنها داشته است. بخش شخصی {هر روز} انتخاب ها جدیدی برای مرتب کردن تحریم های در سراسر جهان گرفته می شد، با این حال در حرکت اوضاع رو به وخامت بود.


عباد افزود: رویکرد مقامات جدید در کار با هم با بخش شخصی بیشتر است کدام ممکن است بخش شخصی را امیدوار می تدریجی. مقامات جدید تاکنون کار با هم خوبی با بخش شخصی در بخش مالی شخصی داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم این رویکرد یکپارچه داشته باشد. مثلاً رئیس صفحه بحث رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش برای رشد بخش شخصی همکاری خوبی دارد، اجتناب کرده اند طرفی وزارت صمت هم همکاری خوبی دارد. موسسه مالی مرکزی علاوه بر این درجاتی اجتناب کرده اند استقلال را محافظت می تدریجی کدام ممکن است تا روزی کدام ممکن است یکپارچه داشته باشد ممکن است به بخش شخصی کمک زیادی تدریجی.


وی با خاص اینکه مقامات باید بخش شخصی را مطابق قوانین شناخته شده به عنوان مشاور در تذکر بگیرد، اظهار داشت: اگر می‌خواهند اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات جدیدی وضع کنند، باید با بخش شخصی مراجعه به کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاد آن را پیش‌سوراخ بینی کنند. در سال‌های قبلی، اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرراتی وضع کرده بودند کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند اجرای آن، متوجه شدند کدام ممکن است چقدر ضرر‌ساز شده‌اند. رشد بخش شخصی درهم آمدن است وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین گذاری است. اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقرراتی کدام ممکن است سال قبلی وضع شد، همه باید اصلاح شوند، اکنون منصفانه سطح عطف در بخش شخصی موجود است کدام ممکن است باید به طور پیوسته بردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون در جاری انجام است.


این کارشناس مالی افزود: شناخته شده به عنوان مثال در زمینه پرونده سفارش کالا کار واقعاً پیچیده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملاً به ضرر ملت کار می کردیم. شناخته شده به عنوان مثال، لیستی موجود است کدام ممکن است در آن واردات برخی اجتناب کرده اند اقلام ممنوع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند اقلام مجاز هستند. کالاهای ساخت موجود در با استاندارد خوشایند یکی اجتناب کرده اند کالاهای مجاز برای واردات بود، با این حال برخلاف کالاهای غیرساخته، واردات آنها محدود شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون این فهرست ها در جاری بازنگری است. نحوه پرونده سفارش، نحوه بازگرداندن پول خارجی یکی اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است باید با اشاره به سرعت، دقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه بخش شخصی ترتیب شود تا بتوانیم انبساط اقتصاد را افزایش دهیم.


وی افزود: همراه با همه این امتیازات، بحث کرونا بود کدام ممکن است تاثیر زیادی بر وضعیت مالی داشت. اکنون وضعیت به سختی بیشتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان به انبساط مالی خوشایند امسال {کمک می کند}.


عباد در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است فاجعه اوکراین چه تاثیری بر اقتصاد خارجی ایران همراه با سایر ملت ها ممکن است داشته باشد، اظهار داشت: آن یک است شمشیر دولبه است. در برخی اسبابک ها اقتصاد ملت بیشتر تبدیل می شود، ممکن است معتقدم کدام ممکن است باید بتوانیم با همه دنیا ارتباط برقرار کنیم، می خواهیم با یکی ۲ ملت خاص ارتباط برقرار کنیم، با این حال وضعیت ما خیلی خوشایند نیست، می توانیم خودمان را افزایش دهیم. ورزش مالی در چارچوب صلح جهانی.


عباد افزود: اگر تحریم های روسیه یکپارچه پیدا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران فرصتی داشته باشد روابط شخصی را با سایر ملت ها افزایش بخشد، ممکن است به سختی به افزایش روابط مالی ایران کمک تدریجی، با این حال در نظر گرفته شده {نمی کنم} تاثیر زیادی داشته باشد. ایران برای مبادله روسیه راه درازی در پیش دارد. از طریق برای انبساط مالی خودت باید صادرات خوبی داشته باشی ولی متاسفانه ضرر ایران اینه کدام ممکن است باید همه عامل رو ساخت کنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادر کنی. این رویکرد موفقیت آمیز نخواهد بود از کالاهایی کدام ممکن است منفعت صادرات دارند آسانسور می شوند. بسته بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد محصولات ما فوق العاده ضعیف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} این بسته بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استاندارد نخواهیم کرد جایگاهی در دنیا پیدا کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبوریم با نرخ های فوق العاده بودجه بفروشیم کدام ممکن است تاثیر چندانی در رشد مالی ما نخواهد داشت.


یکی اجتناب کرده اند اعضای اتاق تهران در طولانی مدت تاکید کرد: برای رفع مشکلات مالی در وهله اول باید وفاداری مالی به ملت بازگردد از عملکرد فوق العاده مهمی در انبساط مالی در همه اندازه ایران دارد.


انتهای پیام/