آیا فوتبالیست ها در ایران زندگی نمی کنند؟
در شرایطی که فشار مالی کمر مردم را خم کرده و سرپرست خانواده به سختی می تواند خرج خانواده خود را تامین کند، فوتبالیست هایی هستند که برای مخاطبان خود از فشار مالی سقف قرارداد ۸ میلیاردی توامین به فوتبال ایران می نویسند و می نویسند. شکایت کردن. این صدای بازیکنان است که در دستگاه ها و سازمان ها ارائه می شود!