آیا بهتر نیست قبل از مداخله اقتصادی، جراحی اجتماعی-سیاسی را در اولویت قرار دهیم؟
حالا شاید بتوانید ۶ دوره ۴ ساله و یک دوره ۱۶ ماهه را ببینید و این سوال پیش می آید که آیا بهتر نیست قبل از جراحی اقتصادی عمل جراحی اجتماعی – سیاسی انجام دهید آیا اولویت دارید؟