آیا اداره پست خسارت مشتریان را جبران می کند؟مدیرکل دفتر مدیریت کیفیت و ارتباط با مشتریان شرکت ملی پست، مرسولات پستی را به دلیل ماهیت حمل و نقل آسیب پذیر دانست و گفت: این شرکت تلاش می کند تا مشتریان کمترین آسیب را از روند حمل مرسولات پستی ببینند. اما در صورت فرسودگی امکان پرداخت غرامت به آنها وجود دارد