آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گفت: ما با انتظارات کم به وین برمی گردیم
وب سایت خبری Axios به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که مقامات آمریکایی نگران هستند که توافق هسته ای در آستانه بی ربط شدن است زیرا ایران اقداماتی را برای پیشبرد برنامه هسته ای خود و محدود کردن کار بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام داده است. به گزارش آکسیوس، این مقام آمریکایی گفته است که «با توقعات کم به وین برمی گردیم».