آنچه بلافاصله خواستن است، جهاد انتخاب / تاخیر، تردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم است.


آنچه امروز نیاز است، جهاد تصمیم / تاخیر، تردید و تغییر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی بلافاصله همراه خود تاکید بر لزوم جهاد قاطع در قوه مقننه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ذکر شد: برای جمع کردن ایران قادر مطلق باید امتحان شده کنیم پس خواستن به گزینه ها مهم داریم در انتخاب زودتر {خواهد بود} جبهه انقلاب. در حین خوردن دامن نباید روکش دار شود.


به گزارش ایلنا، محمد باکر کلیباف بلافاصله (یکشنبه ۲۷ فروردین ماه) در نشست صمیمی نمایندگان مجلس همراه خود رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای هیئت مقامات، ذکر شد: رئیس معظم انقلاب در روزهای جدیدترین مقیاس اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات مهمی را خاص کرده اند. . منصفانه هشدار مهم به حاضران {در این} مونتاژ اینجا است کدام ممکن است بالقوه است در روز قیامت کارهایی را کدام ممکن است انجام نداده اند اجتناب کرده اند ما بخواهند، پس هر دوم غفلت ما می خواهیم ناشی اجتناب کرده اند عظمت اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت مسلمانان هر دو مردمان باشد. هر دو اجتناب کرده اند بازو دادن ثمرات انقلاب اسلامی.


رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نباید جایگزین را اجتناب کرده اند بازو داد از این شانس ها تکرار شدنی نیست. ما {در این} ملت سالانه ۱۱۹ میلیارد دلار درآمد داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی {به دلیل} تحریم ها امتحان شده می کردیم سالانه ۱۰ میلیارد دلار درآمد داشته باشیم. بلافاصله می فهمیم کدام ممکن است همراه خود ۱۱۹ میلیارد کدام ممکن است نکردیم چه می کردیم. اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است این اتفاقات تکرار نمی شود.


وی افزود: در مقامات در گذشته مدتی منتظر مذاکره، احیای برجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای آن بودیم، روزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند برجام خارج شدیم امتیازات مختلفی را در خصوص برجام مطرح کردیم حتی آب شرب. در چنین شرایطی باید عبرت بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارغ اجتناب کرده اند نتیجه، مذاکرات را دنبال کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {محدودیت ها} را برداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این امتیازات ملت، این دغدغه ماست.


رئیس قوه مقننه ادای احترام به شد: این موضوعات در نرخ پول خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو در مذاکرات خودرویی مطرح شده است، متعاقباً برای جلوگیری اجتناب کرده اند تخلفات قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایطی کدام ممکن است اقتصاد ما را مشروط کرده است، باید اجتناب کرده اند تکرار آن جلوگیری کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند فرصتی نداریم کدام ممکن است خطا کنید.» موفقیت کل جبهه انقلاب در مقام پاسخگویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی محکوم به فنا است، متعاقباً مجلس، مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوه قضائیه اجتناب کرده اند هم کنار نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما متحد هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان نیز اجتناب کرده اند ما همین پیش بینی را دارند.


کلیباف ذکر شد: برای جمع کردن ایران قادر مطلق باید امتحان شده کنیم متعاقباً نیازمند انتخاب گیری های مهم هستیم. به معنای واقعی کلمه هستند رهنمودها ما روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه رفع ها روشن است. علاوه بر این مسائل جانبی بالقوه موجود است. قطعاً {در این} زمینه فوایدی به در کنار ممکن است داشته باشد کدام ممکن است {در این} صورت تأخیر در انتخاب گیری، شبهه تحمیل می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردید انتخاب زودتر را تنظیم می دهد، متعاقباً تأخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم نباید بر گزینه ها جسورانه در جبهه انقلاب تأثیر بگذارد.


وی افزود: فهرست بلندی اجتناب کرده اند موضوعات موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید میل ها را تصمیم گیری کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسارت داشته باشیم به همان اندازه همراه خود استعداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی {به سمت} توافق حرکت کنیم.


رئیس مجلس شورای اسلامی ادای احترام به شد: بلافاصله برای حرکت اجتناب کرده اند مشکلات نیازمند جهاد قاطع در قوه مقننه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات هستیم در هر مورد دیگر مشمول تذکر مدیریت خواهیم بود. جهاد یعنی مخلوط بندی، مراجعه به، انتخاب گیری بعد اجتناب کرده اند کار کارشناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناظره را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس حرکت به نتیجه گیری قاطعانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاطعانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم اولویت اجتناب کرده اند تهدیدات خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاسوسی رسانه ای. باید صادقانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبق عرف های الهی آغاز کنیم.


کلیباف خاطرنشان کرد: جایگزین ها ۲ گونه است جایگزین های پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین های با بیرون ریسک، در کارهای انقلابی بیشتر مبتنی بر عقلانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقادات دینی باید جایگزین های آسیب رسان را انواع کنیم از ممکن است اصلاحات بزرگی را در جستجوی داشته باشد. آنها متوجه می شوند.


رئیس قوه مقننه ذکر شد: جهاد رمز تغییر جایگزین های آسیب رسان به تحولات عظیم در ملت است. اصلاحات عظیم تحمیل کنید. ما در مجلس خیلی امتحان شده کردیم به همان اندازه این حرکت مهم را درک کنیم، اجتناب کرده اند اختلافات در اطراف بمانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دید روشن ورودی برویم. اختلاف سلیقه خالص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث هایی کدام ممکن است مزیت مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین در آن لحاظ نشود ناخوشایند {خواهد بود}.


انتهای پیام/