آموزش «دوچرخه محله اطلاعات بنیان» است.


به گزارش شفاف: یوسف نوری در نشست مشترک مجمع نمایندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران کل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استانداری ها کدام ممکن است به صورت ویدئو کنوانسیون همراه خود موضوع مانترا ساخت برگزار شد. وی همراه خود دقیق اینکه بر اساس اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی است، اظهار داشت: با بیرون شک آموزش دوچرخه محرکه محله اطلاعات است، اگر در بخش های اطلاعات بنیان عناصر را به ۲ دسته مروج را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدارنده جدا کردن کنیم، به دانش می توان اظهار داشت کدام ممکن است آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش. نقشی بی بدیل شناخته شده به عنوان مروج اطلاعات مشارکت دارد.

نوری همراه خود ردیابی به اینکه تحقیقات زیادی در خصوص موقعیت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در جوامع مختلف {انجام شده} است کدام ممکن است همگی کارآمدی نظام آموزشی را به نشان دادن رسانده است، افزود: برای حضور در «ایرانی قادر مطلق» باید به نتایج پژوهش ملاحظه شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی می تدریجی. در واقع در جاری حاضر شاهد ایجاد نیروی انسانی محکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر در جهان های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت های فناوری در ملت هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدم با بیرون آنها در این زمان کشوری شیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری نداشتیم.

وی همراه خود ردیابی به مانترا سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: با بیرون شک ساخت اطلاعات بنیان ممکن است اشتغال حداکثری را به در کنار داشته باشد. شناخته شده به عنوان مثال در حالت دوره ای بازده سرمایه در خوشبینانه ترین زمان حدود ۳۰ سهم است، در حالی کدام ممکن است روزی کدام ممکن است ساخت اساساً مبتنی بر اطلاعات باشد، بازده سرمایه ۱۰۰ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهاً اصولاً {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مورد در دوران کرونا در ملت است. نمایندگی‌های فناوری دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات، شاهد بوده‌ایم کدام ممکن است این نمایندگی‌ها بیش اجتناب کرده اند چندین برابر سرمایه اولین اجتناب کرده اند طریق ساخت محتوا ساخت کرده‌اند، این آرم می‌دهد کدام ممکن است در ساخت اطلاعات‌بنیان، بهره‌وری به طور درست محقق می‌شود.

یکی اجتناب کرده اند اعضای هیات وزیران در مقامات سیزدهم تاکید کرد: برای حضور در مانترا سال ابتدا باید روبرو شویم کدام ممکن است هر کدام اجتناب کرده اند ما موقعیت “مترقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوری” داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ایفای موقعیت شخصی اجتناب کرده اند هیچ کوششی دریغ نمی کنیم.

وی اظهار داشت: اگر می خواهیم محله دانشی داشته باشیم باید در مصوبات کلاس ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های این سیستم ریزی شده در هر زمینه به علم، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش اصولاً ملاحظه کنیم.

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش تصریح کرد: یکی اجتناب کرده اند مولفه های مالی «ساخت ناخالص خانه» است کدام ممکن است اجتناب کرده اند سه رکن «بازده »، «شاخص های انسانی»، «شاخص های عدالت»، ساخت ناخالص خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارکان آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه پژوهشگران {تشکیل شده است}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان معتقد به بازگشت سرمایه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد افزوده در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش می دانیم کدام ممکن است اگرچه نرخ بازگشت سرمایه در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش قبلا حدود ۱۰ سهم تخمین زده می شد، با این حال روی زمین در این زمان فوق العاده اصولاً اجتناب کرده اند این ملایم شده است.

نوری همراه خود تاکید بر اینکه نظام آموزشی باید اطلاعات بنیان باشد، اظهار داشت: امروزه ۹ تنها محافظت تحصیلی اطلاعات آموزان ما را به هدف مشخص شده آموزش نمی رساند، اما علاوه بر این یکی اجتناب کرده اند راه ها «محافظت خوشایند آموزشی» است. هدف اجرای ورزش های نظام آموزشی آموزش اساساً مبتنی بر اطلاعات است.

وی افزود: بیایید هر کاری کدام ممکن است در بخش آموزش انجام تبدیل می شود را امتحان کنیم، پس چه کنیم؟ ممکن است فلسفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند «اطلاعات اساس» را دارید. نظام آموزشی در این زمان ساده اساساً مبتنی بر «شبه آموزش» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای اطلاعات بنیان شدن باید نظام آموزشی را اساساً مبتنی بر فلسفه، استعدادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی ها بسازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر برای اطلاعات آموزان این {اتفاق بیفتد}، برای آن این سیستم مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً داشته باشیم. مرحله سند همراه خود آموزش به کل زمینه خواهیم رسید.

وی همراه خود ردیابی به اینکه باید همراه خود تحمیل فضای صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجباری اطلاعات آموزان را به مرور زمان به این سطح برسانیم، اظهار داشت: مقام معظم مدیریت فرمودند: فلسفه در تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت را در هر درسی دلیل دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع دهید، پس اطلاعات آموزان چه باید بکنند؟ دلیل برای را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسفه هر موضوعی را در زمینه های آموزشی شخصی بیاموزید از {در این} صورت متعدد اجتناب کرده اند مشکلات آنها رفع تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان اطلاعات آموز همراه خود ارتقای توانایی های مسکن شخصی به حداقل یک کارآفرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبتکر تغییر تبدیل می شود.

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خاطرنشان کرد: رئیس معظم انقلاب در جای دیگر فرمودند آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ممکن است حرفه های زیادی تحمیل تدریجی اما علاوه بر این منظور اینجا است کدام ممکن است آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همراه خود تربیت دقیق اطلاعات آموزان در نتیجه تربیت شخص مبتکر شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر ایدئولوژیک شناخته شده به عنوان خوب کارآفرین، به دلیل جایگزین های شغلی در محله افزایش خواهد یافت.

وی بر موقعیت آموزش های مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهارتی در کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند نیازها آموزشی در هنرستان ها ارتقای توان شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر اطلاعات آموزان است. آموزش ماهر ممکن است همراه خود افزایش اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی اطلاعات آموزان، مرحله اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی را در محله افزایش دهد.

نوری همراه خود ردیابی به برخی اجتناب کرده اند ساختار هایی کدام ممکن است در مدارس اعمال شده است، اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند این ساختار هایی کدام ممکن است سال ها در گذشته توسط اطلاعات آموزان در ایام نوروز اجرا شد، ساختار پلیس سیار است کدام ممکن است تاثیر مثبتی در کاهش تصادفات بزرگراه ای داشت. در کل سفر.” ما هر دو سرمایه گذاری ایمنی اجتناب کرده اند جو زیست کدام ممکن است در آن هر اطلاعات آموز پاسخگویی ایمنی اجتناب کرده اند جو زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت در ورود به های خانوادگی را بر عهده داشت. اجرای چنین ساختار هایی از برخی از معانی آرم دهنده موقعیت کسب درآمد اجتناب کرده اند آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش در ملت است.

وزیر آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش همراه خود ردیابی به اینکه علم سرمایه نوک ناپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک ناپذیر خوب ملت است، اظهار داشت: روزی کدام ممکن است محله اطلاعات بنیان نهاده شود، به توانایی مالی، انبساط مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگی کمتر به درآمدهای ارزی ملت می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی نیز یادآور این محله، اشخاص حقیقی را به شخصی اختصاص می دهد. غیر از اینکه اجتناب کرده اند درآمدهای ملت یادآور نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره استفاده کنند، خودشان درآمد دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به چنین محله ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل محله ای اساساً مبتنی بر اطلاعات، محله ای فرهیخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند، جدا از مطالبه مدیریت، نیز در مقدمه ماست. اسنادی یادآور سند توجه انداز آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ۱۴۰۴، سند این سیستم ششم رشد پوشش های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، ابلاغیه گام دوم انقلاب، این سیستم کامل سراسری ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ….

نوری اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند راه های حضور در آموزش اطلاعات بنیان، محبوبیت بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت پژوهی است. همراه خود ایجاد دانش فنی های جدید، جهان از به طور منظم در جاری اصلاح است. پس باید امتحان شده کنیم مسیرهای بلند مدت را بشناسیم از بلند مدت اطلاعات آموزان در دستان ماست را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع به سادگی قابل غلبه نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا ما {در این} مسیر ممکن است آسیب های اجتماعی را برای اطلاعات آموزان جستجو در داشته باشد.

وی همراه خود دقیق اینکه اجباری است مسئولان، مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشگاهیان نظام تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت همراه خود ایده ها جدید اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی شناخته شده شوند، تصریح کرد: بر باورها، قطعا ارزش آن را دارد ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارها شناخته شده به عنوان ایده ها اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی تسلط داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدانند کدام ممکن است بروز هر رفتاری در گرو . خوب قطعا ارزش آن را دارد است کدام ممکن است به ما می فهماند چرا رفتار خاصی در شرایط خاص رخ می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مدیریت آن چه باید کرد؟ پس اجتناب کرده اند محبوبیت این اشکال، می‌توان همراه خود استفاده اجتناب کرده اند قابلیت اطلاعات‌آموز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره‌برداری اجتناب کرده اند الگوهای جدید، بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح‌ترین راه مقابله همراه خود آن را انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا کرد.

به گزارش وسط {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط کلی وزارت آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، نوری اظهار داشت: شهید بهنار اظهار داشت: در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش باید اجتناب کرده اند جایی آغاز کنیم کدام ممکن است معلم تمایل دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جایی ختم شود کدام ممکن است نظام آموزشی تمایل دارد. بخش تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازها اسناد مقدماتی کدام ممکن است اجتناب کرده اند مطالبات مقام معظم مدیریت در اجرای سند دگردیسی بنیادین شناخته شده به عنوان نقشه راه نظام تعلیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت است، پس اجتناب کرده اند تحلیل شرایط آتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محبوبیت بیشتر سبدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهکارهای ترکیبی آوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عامدانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله به مرحله اجرا کنند به همان اندازه در پایان به هدف مشخص شده برسیم.