آمار کرونا در ایران ۱ فروردین ۱۴۰۱ / ایجاد ۱۲۵۶ فرد مبتلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲ فوت جدیدوزارت بهداشت اجتناب کرده اند ایجاد ۱۲۵۶ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید ۱۹ در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوت ۵۲ فرد مبتلا تولید دیگری طی ۲۴ ساعت قبلی خبر داد.

وسط {اطلاع رسانی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط کلی وزارت بهداشت گفتن کرد: طی ۲۴ ساعت قبلی یعنی اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه در لحظه (۱۱ فروردین ۱۴۰۱) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده معیارهای تشخیصی بسته شدن، ۱۲۵۶ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید ۱۹ در ملت ایجاد شد. ۲۸۳ نفر اجتناب کرده اند آنها به بیمارستان‌ها منتقل شدند کدام ممکن است همراه خود احتساب این چیزها، مجموع مبتلایان کووید۱۹ در ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۹ نفر رسید.

متاسفانه طی ۲۴ ساعت قبلی ۵۲ فرد مبتلا تحت تأثیر کووید-۱۹ جان شخصی را اجتناب کرده اند بازو دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری در ملت به ۱۳۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۶۲ نفر رسید.

خوشبختانه بر ایده آمار مناسب به همان اندازه کنون ۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱۴ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان، افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستان ها ترخیص شدند. علاوه بر این ۱۹۳۶ فرد مبتلا تحت تأثیر کووید ۱۹ در بخش مراقبت های ویژه این بیمارستان بستری هستند.

در جاری حاضر ۲۹ شهر بنفش، ۱۲۶ شهر نارنجی، ۲۷۸ شهر زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ شهر آبی هستند.

به همان اندازه در لحظه ۴۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰۲ هزار آزمایش تشخیصی کووید ۱۹ در ملت {انجام شده} است.

بیش اجتناب کرده اند ۳۱۰۰۰ دوز واکسن کرونا منصفانه شبه در ملت تزریق شد

وسط رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط کلی وزارت بهداشت گفتن کرد: اجتناب کرده اند زمان اجرای ساختار واکسیناسیون در مجموع ۶۳۷۶۴۱۳۶ نفر نوبت اول، ۵۶۵۷۳۲۰۵ نوبت دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۷۴۰۴۷۵ نوبت سوم واکسن کرونا را به صورت تزریقی بدست آمده کردند. انواع کل واکسن های تزریق شده در ملت به ۱۴۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۶ دوز رسید.

عصر قبلی ۳۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۰ دوز واکسن کرونا در ملت تزریق شد.